SGK Duyuru - Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında (05.12.2023)      2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri (05.12.2023)      Bazı İllerde Mücbir Sebep Hali ve 7440 Sayılı Kanuna Göre Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (04.12.2023)      Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (30.11.2023)      Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirilmesi ve Banka Kartları ile Ödeme İmkânlarının Artırılması Amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (30.11.2023)      Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayımlandı (30.11.2023)      Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (29.11.2023)      Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı (29.11.2023)      Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun (29.11.2023)      KÜMİ FRS'nin Uygulama Kapsamına İlişkin Karar Ağacı (28.11.2023)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)
 


...» Vergi Barışı ile İlgili Açıklamalar (05.09.2022)

...» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının uygulanmasına yönelik 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararı hakkında açıklamalar… (15.07.2022)

...» BDDK 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararı hakkında açıklamalar (06.07.2022)

...» Finansman Gider Kısıtlaması hakkında açıklamalar (17.05.2021)

...» 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması (02.06.2020)

...» Binek Otomobil Giderleri Hakkında (13.12.2019)

...» Defter Tasdikleri Hakkında (21.12.2017)

 

 YAZILAR

 117 nolu Tebliğ kapsamında Katma değer Vergisinde tevkifat hakkında açıklamalar (II)

İşgücü Temin Hizmetlerinde Kısmi Tevkifat uygulaması                                      

Bu kapsamdaki tevkifatı, hem KDV mükelleflerinin tamamı (3.1.2/a), hem de belirlenmiş alıcılar (3.1.2/b) yapacaklardır. Tevkifat oranı 9/10’dur.

Gerçek veya tüzel kişilerin, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırmak yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmelerine işgücü temin hizmeti denmektedir.

  

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.

 

- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir. Bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

 

İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır. (bu durumda, kendisi aldığı hizmet bedeli üzerinden tevkifat yapacak, ancak verdiği hizmet bedeli tevkifata tabi olmayacaktır.)

 

Tebliğin (3.1.2.) bölümünde (tüm kdv mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar) sayılanlara verilen özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

 

Buna göre, güvenlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından verilen;

 

- sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri alma,

 

- tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina, nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,

 

- arama ve kurtarma, özel eğitimli şoför,

 

- güvenlik sistemi oluşturma ve izleme, giriş çıkış kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik tahkikatları yapma, araştırma, koruma,

 

- güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık,

 

- değerli evrak, nakit, koleksiyon, maden ve eşya gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere transferi,

 

- ikaz-ihbar, alarm izleme,

 

ve benzeri tüm hizmetler işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

 

Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.1.2) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.

 

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde  Kısmi Tevkifat uygulaması

Bu kapsamdaki tevkifatı, hem KDV mükelleflerinin tamamı (3.1.2/a), hem de belirlenmiş alıcılar (3.1.2/b) yapacaklardır. Tevkifat oranı 5/10’dur.

Tevkifat kapsamına;

 

- deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri (perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler dahil),

 

- fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil) dikim işleri (söz konusu malların dikimi dışında tamir  şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç)

 

- bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri

 

girmektedir.

 

Terziler tarafından, Tebliğin (3.1.2.) (kdv mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) bölümünde sayılanlara verilen dikim, tadil, onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır.

 

Fason imalat, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir.

 

Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde, boya ve kimyevi maddelerin boyahaneler tarafından temin edildiği dikkate alındığında, bu hizmetler tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak, dokuma hizmetlerinde iplik işveren tarafından karşılandığından, dokuma hizmetleri tevkifata tabi olacaktır.

 

Ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün işler tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak, bu işler boya, baskı, apre ve kasarlama işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte yapılıyor ve aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla bu işler de tevkifata tabi olmayacaktır.

 

Fason olarak yapılan yıkama ve kurutma işlerinde de yardımcı malzemelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır. Presleme işinin yıkama ve kurutma işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak birlikte yapılması ve aynı faturada gösterilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır. Presleme işinin yıkama ve kurutma işinden ayrı olarak yapılması durumunda tevkifat uygulanmayacaktır.

 

Fason olarak yaptırılan kapitone işlerinde astarın üzerine sadece elyaf veya elyafla birlikte tül veya tela tatbik edilmektedir. Sadece elyaf tatbik edilen hallerde elyafın, elyaf ile birlikte tül veya telanın tatbik edildiği hallerde elyaf ile tül veya elyaf ile telanın fason iş yaptıranlar tarafından temin edilip fason iş yapanlara astar ile birlikte verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, astar hariç yukarıda sayılanların fason iş yapanlarca temin edilip kullanılması halinde ise tevkifat uygulanmayacaktır.

 

 

 Fason iş yapanların, başkalarına fason iş yaptırmaları, her iki fason iş bakımından tevkifat uygulamasına engel değildir.

 

 

İmal edip pazarladığı pantolonların bir kısmını fason olarak imal ettiren bir mükellef, aynı zamanda ihracatçı firmalara fason olarak erkek takım elbisesi imal ediyorsa, fason yaptırdığı pantolonlar için kendisi tevkifat uygulayacak, ihracatçıya yaptığı fason takım elbiseler için ise ihracatçı tarafından tevkifat uygulanacaktır. (Burada, ihracatçı firmalara imal ettiği erkek takım elbisesini, kendisi de başka fasonculara yaptırıyor olması halinde ise, kendi aldığı hizmete tevkifat uygulayacak, kendisininde ihracatçıya verdiği dikim hizmetine tevkifat uygulanacaktır.)

   

KDV mükelleflerinin, fason iş yaptıracak ve fason iş yapacak olanlar  arasında  aracılık hizmeti vermeleri halinde, bu  hizmet nedeniyle aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.