Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90) (15.06.2024)      Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/6/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24547] Sayılı Kararı (15.06.2024)      Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)      Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ (15.06.2024)      2024/Nisan Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 25/06/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (14.06.2024)      Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (13.06.2024)      Beyanname Ve Bildirimlerin Verilme Süresinin Uzatılması Talebi Yazısı Hk. (12.06.2024)      VUK Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) (12.06.2024)      Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (11.06.2024)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)
 


...» Vergi Barışı ile İlgili Açıklamalar (05.09.2022)

...» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının uygulanmasına yönelik 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararı hakkında açıklamalar… (15.07.2022)

...» BDDK 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararı hakkında açıklamalar (06.07.2022)

...» 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması (02.06.2020)

...» Binek Otomobil Giderleri Hakkında (13.12.2019)

...» Defter Tasdikleri Hakkında (21.12.2017)

...» 2017 Eylül Ekim Kasım Aralık ayı Net Asgari Ücret Farkının Ödenmesi (08.12.2017) 

 SİRKÜLER
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının uygulanmasına yönelik 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararı hakkında açıklamalar…

Tarih: 15.07.2022

Sirkü No: 143-24
 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının uygulanmasına yönelik 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararı hakkında açıklamalar…

07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı karar ile yapılan açıklamalara göre;

1. Bağımsız Denetim Kapsamında olan şirketler tarafından kredi başvurusu yapıldığı tarih itibariyle;

1.       YP (yabancı Para) nakdi varlıklarının  TL karşılığının 15 Milyon Türk Lirasını aşmış olması,

2.       YP nakdi varlıklarının 15 Milyon TL’yi aşmış olmasına rağmen ayrıca,

·Vergi Dairesine sunulmuş en güncel (son) finansal tablolarına göre, bu  şirketlerin YP nakdi varlıkları toplamının, Aktif Toplamının veya Net satış Hasılatından  büyük olanının %10’unu aşması durumunda,

      Bu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi kredi kullandırılmayacaktır.

Açıklama 1: Vergi Dairesine sunulan finansal tablolar Vergi Usul Kanunu göre düzenlenmektedir. Dolayısıyla Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal tablolara ihtiyaç olmayacaktır.

Açıklama 2: Geçici Vergi Dönemleri dahil Vergi Dairesine sadece Gelir Tablosu sunulmaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki Aktif Toplamı kıyaslaması için aynı tarih itibariyle Bilanço hazırlanmasına da ihtiyaç olacaktır.

2.Yabancı Para Nakdi Varlığı Olarak kabul edilecek kıymetler aşağıdakilerdir.

·Efektif Döviz (Altın Dahil)

·Bankalardaki YP mevduatı,

·Yurt İçi veya Yurt Dışı Yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilen menkul kıymetler,

·Altına veya  Dövize endeksli yada bunlara ilişkin endeksleri takip eden Borsa Yatırım Fonlarının katılma payları,

·Yurt Dışı Yerleşiklerce yapılan YP ters repo işlemleri,

·Swap işlemleri kapsamında TL temini için Bankalara verilen YP varlıkları,

3.Bankalara Döviz verip TL borçlandığı swap işlemleri aynı zamanda kredi kullanımı olarak dikkate alınacaktır.

4. Konsolide Finansal Tablo hazırlamak zorunda olan şirketler için,

·Konsolide Finansal Tablolarının Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetlenmiş olması ve bu tabloların şirketin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştiraklerinin dahil edilmeden hazırlanması,

·YP nakdi varlık toplamının hesabında, yurt içi bağlı ortaklık ve  iştiraklerinin YP nakdi varlıklarının dahil edilmesi,

·Yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanan finansal tablolara göre, ana şirket için TL kredi kullanımının mümkün olmadığın anlaşılması halinde, bu durumun iştirak ve bağlı ortaklıklar yönünden dikkate alınmaması ve her bir ortaklık veya iştirak için ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir.

5. YP varlıklarının 15 milyon TL’yi ve bu tutarın Aktif toplamı ve net satış hasılatından büyük olanının %10’unu aşması  nedeniyle kredi sınırlandırması kapsamına giren şirketin, YP cinsinden kredi kullanması mümkün değilse (Türk Parasını koruma mevzuatı kapsamında) söz konusu şirketin kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönemde;

·YP net pozisyon açığı bulunduğunu ve pozisyon açığı tutarını beyan etmeleri şartıyla,

·Beyan edilen pozisyon açığı kadar olmak şartıyla TL cinsi kredi kullanmaları mümkün olacaktır. Pozisyon açığının tespiti ve doğrulanması  ile ilgili sunulması gereken belgeye ilişkin  açıklamalar kararın 7.maddesinde yapılmıştır.

6.  Şirketlere kullandırılacak kredi miktarının hesaplanmasında, 30.06.2022 tarihli kredi bakiyesi başlangıç olarak kabul edilecektir.

·Her ay sonu itibariyle önceki ay sonuna göre toplam nakdi kredi bakiyesindeki artış yeni kredi kullandırımı olarak kabul edilecektir.

·Kredi artışı nedeniyle ilgili şirket için bankalarca kredi sınırlamasına tabi olup olmadığının kontrollerinin yapılması ve bu kontrol için gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi gerekecektir. (7 .nci madde de belirtilen belgelerin sunulması)

7.  TL kredi kullanmak isteyen şirketlerin (şartlara uygunluk göstermeleri veya YP kredi kullanımı mümkün olmayanlar için) , Kredi kullandıkları tarih itibariyle veya yeni kredi kullandırımı kabul edildiği tarih itibariyle,

· YP nakdi varlıkları ile ilgili 15 milyon TL sınırını aşmayacağı, aşsa bile aktif toplam ve net satıştan büyük olanının  %10’unu aşmayacağını,

·Bu sınırlamalara takılmış olsa bile, YP kredi kullanmasının mümkün olmaması nedeniyle TL cinsi krediyi, kredi başvuru tarihinden itibaren 3 aylık dönemdeki net YP pozisyon açığı ile sınırla olarak kullanacağını,

30.06.2022 tarihinden  itibaren geçerli olmak üzere  beyan ve taahhüt etmeleri ve kredi kullanım tarihini  takip eden her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş gününe kadar, söz konusu beyan ve taahhüdünün  (EK-1) banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen,

·YP nakdi varlığının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmadığının,

·Aşsa bile,  geçici vergi dönemlerine ait Bilançolarına göre Aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10’unu aşmadığının,

·Döviz pozisyonu açığı nedeniyle TL kredi kullanmış ise, bu şekilde kullandırılan kredilerin toplamının, söz konusu kredilerin kullandırım tarihlerini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığını aşmadığını,

·Bu şekilde kredi kullanmış olan şirketin söz konusu dönemde YP cinsi kredi kullanmasının mümkün olmadığının,

 

Bağımsız Denetim Kuruluşları veya  YMM’lerce onaylanmak suretiyle teyit edilerek ilgili bankaya verilmesi gerekir.(Eğer şirket konsolide finansal tablo hazırlama zorunluluğunda ise, adı geçen belgelerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca hazırlanması gerekir)

8. Bağımsız Denetime Tabi Olduğu Halde Denetim Yükümlüğü İlk Defa 2022 Yılında Sonunda Başlayacak Şirketler Bu Karardan Muaf Tutulacaktır, Karar Kapsamında İşleme Tabi Olmayacaklardır.

2022 yılı itibariyle İlk defa Bağımsız Denetime tabi olacak şirketler karar kapsamında olmayacaklardır. Bu şirketler için Bağımsız Denetime tabi olma durumuna ilişkin sunulacak  belgeye ilişkin açıklama 9.bölümde yapılmıştır.

9. Kredi başvurusunda bulunan bir şirketin bağımsız denetime tabi olmadığını ya da bağımsız denetime tabi olmasına rağmen denetim yükümlülüğü 2022 sonunda başlayacak şirketler yönünden yapılacaklar hak.                  

Kredi talebinde bulunan şirketin, Karar kapsamından muaf olduğunu beyan ve taahhüt etmesine rağmen (Ek-2), ilgili banka nezdinde bu konuda tereddüt oluşması halinde, kredi kullandırım tarihinden itibaren bankalarca ilgili şirkete bağımsız denetime tabi olmadığını ya da bağımsız denetime tabi olsa bile denetim yükümlülüğünün ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacağını, 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce (SMMM), YMM’lerce ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylı olmak üzere belgelendirmeleri için 1 ay süre tanınarak, başvuruda bulunan şirketin beyanı esas alınmak suretiyle kredi kullandırılabilecektir.

10. Kredi kullandırılan şirketin 7 ve 9’ncu maddelerde verilen sürelerde Bankaya ibrazı gereken belgeleri vermemesi veya vermesine rağmen şirketin beyanının aksine kredi sınırlamasına dahil olduğunun anlaşılması halinde;

·İlgili Banka tarafından  söz konusu şirkete TL cinsinden kredi kullandırılmayacaktır.

·İlgili Banka tarafından şirketin durumu BDDK’ya bildirilecek ve bu çerçevede  TL cinsi tüm ticari nitelikli nakdi kredilere diğer önlemlerin haricinde %500 risk ağırlığı uygulanacaktır.

Ayrıca,

·Bankaların bu Karar ile sınırlama kapsamındaki kredileri,  yurt dışı şubeleri aracılığıyla yurt içi yerleşik Şirketlere kullandırması durumunda da bu Karar hükümleri uygulanacaktır.

·Bu Karar kapsamında, YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılacaktır.

·7 nci ve 9 uncu maddeler uyarınca Şirketlerden temin edilmesi gereken beyan ve taahhütler için; Bankalar tarafından Ek-1 ve Ek-2’de yer alan formların kullanılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bağımsız Denetime Tabi Olmayan ya da İlk Defa 2022 Yılı Sonunda Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Başlayacak Olan Şirketler için 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Uyarınca Verilmesi Gereken

Beyan ve Taahhüt Örneği)

 

 

 

 

………………….. Bankası A.Ş. ……….…………. Şubesine (veya Uygun olan muhatap)

 

 

İşbu beyan tarihi itibariyle, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca, bağımsız denetime tabi olmadığımızı / bağımsız denetim yükümlülüğümüzün ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacağını ve başvuruya konu kredimizin kullandırılmasından itibaren 1 ay içinde bu beyanımınız doğruluğunu teyit edecek şekilde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavirlerce (YMM) onaylanmak suretiyle Bankanıza gerekli bilgi ve belgeleri sunacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

 

Şirket Ticaret Unvanı:

 

Şirket Açık Adresi:

 

Şirket İletişim Bilgileri:

 

.... /.... / 20...

 

Yetkilinin Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No/Pasaport.No

 

(imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler için 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Uyarınca Verilmesi Gereken

Beyan ve Taahhüt Örneği)

 

 

 

………………….. Bankası A.Ş. ……….…………. Şubesine (veya Uygun olan muhatap)

 

07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar) Uyarınca, 30.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (30.06.2022 dahil), Bankanızdan kullanacağımız, Karar kapsamına dahil olan Türk Lirası(TL) cinsinden tüm ticari nitelikli nakdi krediler için,

 

Söz konusu kredileri kullandığımız tarihler itibarıyla ya da rotatif, KMH, kredi kartından nakit çekim, gün içi ve gecelik krediler için Kararda belirtildiği şekilde kredi kullandırılmış sayıldığımızın tespit edildiği tarihler itibarıyla,

 

§ Kararda belirtilen Yabancı Para (YP) nakdi varlıklarımızın TL karşılığının 15 milyon 

      TL’yi aşmayacağını ya da

§ Kararda belirtilen YP nakdi varlıklarımızın TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşsa bile Kararda

      belirtilen en güncel finansal tablolarımıza göre aktif toplamımızdan veya son 1 yıllık net

      satış hasılatımızdan büyük olanının yüzde 10’nunu geçmeyeceğini ya da

§ Bu sınırlamalara takılsa bile yalnızca YP kredi kullanmamızın mümkün olmaması

      nedeniyle ve yalnızca ilgili kredi başvuru tarihimizi izleyen 3 aylık dönemdeki YP net

      pozisyon açığımız ile sınırlı olmak üzere yeni bir kredi kullanımında bulunacağımızı,

§ 30.06.2022 tarihini müteakip her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş 

      günü akşamına kadar, Kararda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bu hususlara  

      riayet ettiğimizi teyit edecek şekilde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları   

      Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da 1/6/1989 tarihli 

      ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

      Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce (YMM) onaylanmak suretiyle

      Bankanıza gerekli bilgi ve belgeleri sunacağımızı,

 

beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

Şirket Ticaret Unvanı:

 

Şirket Açık Adresi:

 

Şirket İletişim Bilgileri:

 

.... /.... / 20...

 

Yetkilinin Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik No/Pasaport.No

 

(imza)DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)