Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı (18.06.2018)      Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)      Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)      7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)      Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)      Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)      Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 YAZILAR

5510 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

1- Bağ-kur, Emekli Sandığı ve SSK kapsamındaki çalışanların 5510 sayılı kanuna göre statüleri 4 madde de belirlenmiştir.

 a) SSK’lı olarak bilinen hizmet akdiyle çalışanlar 4/a’lı olarak,

 b) Bağ-Kur’lu olarak bilinen hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışanlar 4/b’li olarak, (Avukatlar ve noterlerde bu kategoriye sokulmuşlardır. )

 c) Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışan memurlar 4/c’li olarak belirlenmiştir.

18 yaşını doldurmamış olanlar 4/b-c’li olamayacaklardır.

 

2-SİGORTA KOLLARI ANA BAŞLIK OLARAK 3 GURUBA AYRILMAKTADIR.

A) Kısa Vadeli Sigorta Kolları

B) Uzun Vadeli Sigorta Kolları

C) Genel Sağlık Sigortası

 

A)Kısa Vadeli İş kollarından Sağlanan Faydalar: (4/a ve 4/b’lilerin isteğe bağlı sigortalılar hariç olmak üzere geri kalanları kısa vadeli sigorta kollarına tabidir.)

 

a) Geçici İş Görememezlik ödeneği (4/b’lilere sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları ve analık halinde  verilmekte. Analık haricinde yatarak tedavi şartı aranmakta. 4/b/li şirket ortakları ise analık halinde ödenekten faydalanamıyor.)

b) Sürekli iş görmemezlik geliri

c) İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölen sigorta hak sahiplerine gelir bağlanması

d) Gelir bağlanmış kız çocuklarına 2 yıllık geliri kadar evlenme yardımı yapılması,

e) Emzirme ödeneği

f) İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölenlere cenaze yardımı yapılması

B) Uzun Vadeli Sigorta Kolları: Malullük, yaşlılık, ölüm olarak belirlenmiştir. Burada önemli bir değişiklik Uzun Vadeli Sigortalılık başlangıç süresinde yapılmıştır. 4/a kapsamında Uzun Vadeli Sigortalılık süresi 18 yaşın bitiminden itibaren başlar. Ancak 18 yaş öncesi ödenen sigorta primleri prim ödeme gün sayısına ilave olunur. Aylık ve gelir bağlama işlemlerinde dikkate alınan sigortalılık süreleri, sigortalılığın başlangıç tarihi ile sigortalının aylık veya gelir bağlanması için yazılı istekte bulunduğu, aylık veya gelir bağlanması için istekte bulunmayan sigortalılar için ise ölüm tarihi arasında geçen süredir.

  

C) Genel Sağlık Sigortası: Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde oluşan harcamanın finansmanını sağlayan sigorta olarak tanımlanmıştır. 4/a-b-c’lilerin tamamı genel sağlık sigortalıdır. Ayrıca öteden beri emekli aylığı almakta olanlarda genel sağlık sigortalıdırlar. Bunlar için bildirime gerek yoktur. Herhangi bir sigortası olmayan ve Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü kimsesi sayılmayanlar Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorundadırlar. Aile içi geliri asgari ücretin 1/3’ü kadar olanlar, çocuk esirgeme kurumunda bulunanlar, rehabilitasyon kurumlarından faydalananlar, köy korucuları, sığınmacılar … v.b. devlet tarafından genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Genel sağlık sigorta primleri: 4/a-b-c ile 5/g (ceza infaz kurumları, harp malulleri, çıraklar ….) için %12,5 olarak belirlenmiştir. 4/a-c için %5 sigortalı, %7,5 işveren tarafından karşılanır. Prim tutarının 4-b/liler açısından ise %12,5 /un tamamının kendileri tarafından karşılanacağı tabiidir.

Kişilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri gereğince hak ettikleri sağlık hizmetleri, bu Kanun hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise tedavi tamamlanıncaya kadar yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre Kurumca sağlamaya devam edilir.

 

Sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için artık 1 yıl içerisinde 30 gün prim ödemiş olmak yeterli. Zorunlu sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün süre ile Genel Sağlık Sigortasından faydalanılabilir. Geriye dönük 1 yıl içinde 90 gün Genel Sağlık Sigorta primi ödenmiş ise sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir.

 

SGK ile anlaşması olsun olması özel hastaneler acil hallerde  hastalar bakmak zorundadırlar. Fark ücret talep edemezler.

 

4-a’ lı henüz emekli olmamış bir çalışanın Prim dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

SİGORTA KOLLARI

İŞÇİ HİSSESİ

İŞVEREN HİSSESİ

TOPLAM PRİM ORANI

Uzun Vadeli Kolları (Malüllük, yaşlılık ve Ölüm Sigortası)

%9

%11

%20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (Tehlike Sınıfına göre)

0

%1 veya %6,5 arası

%1-6,5 arası

Genel Sağlık Sigortası

%5

%7,5

%12,5

İşsizlik Primi

%1

%2

%3

TOPLAM

%14

%19,5

%36,5-%42 arası

 

 

4-a’ lı emekli çalışanın Prim dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

SİGORTA TÜRÜ

İŞÇİ HİSSESİ

İŞVEREN HİSSESİ

TOPLAM PRİM ORANI

SGDP

(KVSG oranına %30 oranında zam yapılmıştır.)

%7,5

%23,5-%29 arası

%31-%36,5 arası

 

4-b’li henüz emekli olmamış bir çalışanın prim dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır. (İsteğe Bağlı Sigortalılar hariç)

 

SİGORTA TÜRÜ

TOPLAM PRİM ORANI

Uzun Vadeli Kolları (Malüllük, yaşlılık ve Ölüm Sigortası)

%20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (Tehlike Sınıfına göre)

%1-%6,5 arası

Genel Sağlık Sigortası

%12,5

TOPLAM

%33,5-%39 arası

 

4-b’li isteğe bağlı sigortalının prim dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

SİGORTA TÜRÜ

TOPLAM PRİM ORANI

Uzun Vadeli Kolları (Malüllük, yaşlılık ve Ölüm Sigortası)

%20

Genel Sağlık Sigortası

%12

TOPLAM

%32

 

4-b’li emekli olmuş kendi adına çalışanın prim dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır. (emekli maaşlarından kesilecektir.)

SİGORTA TÜRÜ

<span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT