Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668 (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 YAZILAR
TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORM EK 2 Hakkında Kısa Hatırlatmalar;
 
Form kimler tarafından doldurulacaktır; Kurumlar vergisi mükelleflerinin;
·         İlişkili kişilerle gerçekleştirilen mal veya hizmet alım/satım işlemlerinin bulunması,
·         Yurt dışı iştiraklerinin bulunması,
·         Ortak veya Ortakla ilişkili kişilerden temin edilen bir borcun bulunması,
 
Hallerinde bu form düzenlenecektir.
 
Yukarıda belirtilen işlemlerden hangisi gerçekleşmiş ise, form’un sadece o bölümü doldurulacaktır.
 
Yukarıda gösterilen işlemlerden hiç birinin bulunmamasıhalinde form doldurulmayacaktır.
 
İlişkili kişilere ilişkin bilgiler bölümüne ne yazılacağı; Bu bölüme ilgili takvim yılı içinde işlem yapılan (alım/satım, kira, borç vb) ilişkili kişiler yazılacaktır. Dolayısıyla, ilgili takvim yılında işlem yapılmayan ilişkili kişilerin form’a yazılmasına gerek yoktur.
 
İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler Tablosunun doldurulması hakkında; Bu tabloda yer verilecek tutarlara, katma değer vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil edilmeyecek, buna mukabil iade, iskonto ve indirimlerin düşülmesinden sonraki tutar yazılacaktır.
Varlıklar Bölümünün Kiralamalar satırında; İlişkili kişilere kiralama karşılığı borçlanılan bedeller alım sütununa, kiraya verme karşılığı alacaklanılan bedeller satım sütununa yazılacaktır.
Diğer satırında ise, Duran Varlıklara ilişkin alım ve satım bedellerine yer verilecektir.
 
Hizmetler bölümünün inşaat –Onarım satırında; İlişkili kişilerden bu hizmetlerin satın alınması halinde alım, bu hizmetlerin verilmesi halinde satım sütunları doldurulacaktır. Komisyon satırında, ilişkili kişilere verilen komisyon tutarı alım, alınan komisyon tutarı satım sütununa yazılacaktır.
 
Mali İşlemler bölümü yeni tabloda değiştirilerek tekrar düzenlenmiştir. Buna göre mali işlemler ayrıntı tablosu oluşturularak, bu tablo üzerinde alım ana para sütununa alınan ana para tutarı, alım faiz sütununa hesaplanan faiz tutarı yazılması gerekmektedir. Ödünç para verilmesi halinde ise satım sütunlarının benzer şekilde doldurulması gerekir. (Alınan veya verilen ana paranın yıl sonu bakiyesi yazılmalıdır.)
Bu bölüme ortaktan alınan borçlar yazılmamalı, örtülü sermaye bölümüne yazılmalıdır. Ancak ortakla ilişkili kişiden yapılan borçlanmalarda, iştirak ilişkisi %10’un altında ise bu bölüme, % 10’ un üstünde ise örtülü sermaye bölümüne yazılmalıdır
 
Ortağa verilen borçlar ve bu nedenle hesaplanan faizler örtülü sermaye tablosunda yer almayacağından bu bölümde yer almalıdır.
 
Bu bölümün sigorta satırına, ilişkili kişilerden satın alınan sigorta hizmeti karşılığı prim tutarı alım sütununa, tersi olması halinde satım sütunu doldurulacaktır. Dolayısıyla bu satıra prim tutarları yazılmalıdır.
 
Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler Tablosunun Doldurulması Hakkında;
Örtülü Sermaye Uygulamasına ilişkin bilgiler tablosu Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ait olduğu dönemde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilmiş bir borç bulunması halinde doldurulacaktır.
Bu tabloda istenen bilgilere ilişkin aşağıda gösterilen satırlar oluşturulmuş olup, her satıra ilişkin açıklamalara satırın karşısında yer verilmiştir.
Aktif Toplamı; Beyannamenin ait olduğu yılın başındaki açılış bilançosundaki (önceki yıla ait yıl sonu bilançosu) aktif toplamıdır.
Toplam Borçlar; Takvim yılı başı bilançosundaki kısa ve uzun vadeli borçlar toplamı yazılacaktır.
Öz Sermaye Tutarı; Aynı bilançonun Öz Kaynaklar toplamı yazılacaktır.
Toplam Faiz Giderleri; İlişkili kişilerden alınan borç nedeniyle ortağa hesaplanan ve maliyet veya faaliyet giderlerine kaydedilen faiz tutarı yazılmalıdır.
Toplam Kur Farkı Giderleri; İlişkili kişilerden alınan borç nedeniyle ortağa hesaplanan ve maliyet veya faaliyet giderlerine kaydedilen kur farkı tutarı yazılmalıdır
Ortak veya Ortaklarla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı; Satırın adından da anlaşılacağı üzere, yıl içersindeki en yüksek borç tutarı yazılacaktır. Ayrıca bu satırın doldurulması için, borcun örtülü sermayeyi oluşturacak tutara ulaşıp ulaşmadığının önemi yoktur. Önemli olan borcun ortaktan veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmiş olmasıdır.Borcun varlığı halinde doldurulması istenmektedir. Faiz uygulanmamışsa da yazılmalıdır. Kurum adına gider oluşmadığı için faiz uygulanmamış olması problem teşkil etmeyecektir.
Bu yazımızda yer verilmeyen ancak önceki yazımızda yer verilen hususlar için önceki yazımıza bakılmalıdır.