Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (20.02.2018)      GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 YAZILAR
5811 SAYILI "BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI  HAKKINDA KANUN" A İLİŞKİN 
ÖZET BİLGİLENDİRME TABLOSU
Yurt Dışı Varlıklar  Yurt İçi Varlıklar
Beyan Edilecek Kıymetlerin Durumu Para, Döviz, Altın, Menkul Kıymetler, Taşınmazlar
Beyan edilen varlıkların yasal defterlere kayıt durumu Defterlere kayıt mecburiyeti yok,
İsteğe bağlı olarak kaydı mümkün.
Defterlere kayıt mecburiyeti var.
Beyan edilen varlıkları bankaya yatırılma durumu Bildirim tarihinden itibaren 1 ay içersinde yurda getirilerek
bankada açılacak  hesaba yatı-rılmalıdır.
Defter kaydına alınmadan önce
banka hesabına yatırılmaları gerekir.
Beyan edilen varlıkların sahipliğinin ispat durumu *  01.10.2008 itibariyle Yurt           dışında  bulunulduğu,
* Varlıklara sahip olunduğu,
ispatlanmalıdır. ( * ).
Banka hesabına yatırılarak ispat-
lanmış sayılacaktır. Yasada, başkaca özel bir ispat şekli yer almamıştır.
Beyan edilen değer üzerinden ödenecek verginin durumu Beyan değerinin %2'si tutarında
vergi ödenecektir.
Beyan değerinin %5'i tutarında
vergi ödenecektir.
En son başvuru tarihi ne zamandır? 02.03.2009
Beyanda bulunmanın vergi incelemesi karşısındaki durumu 2007 ve önceki dönemlere ilişkin vergi incelemelerinde ortaya çıkarılan  matrah farkından, bu konuna göre beyan edilmiş olan verlıkların değeri  düşüldükten sonra, kalan matrah varsa bunun üzerinden ilave vergi ve ceza hesaplanacaktır.
Ödenen Verginin Gider kaydı ve mahsubunun durumu  Bu kanun kapsamında ödenen %2 ve %5 oranındaki vergiler, Gelir 
ve Kurumlar vergisi uygulamasında gider kabul edilmeyeceği gibi, herhangi bir vergiden mahsubu da mümkün değildir. 
Beyan Edilen Taşınmazlar Üzerinden Amortisman Ayrılıp
Ayrılamayacağı,
Beyan edilen Taşınmaz değeri üzerinden Amortisman
ayrılamayacaktır.
Beyan edilen kıymetlerin satışından doğan zararın durumu Beyan edilen kıymetlerin satışından zarar meydana gelmesi halinde
bu zarar vergi matrahından indirilemeyecektir.
Beyan Edilen Kıymetlerin Sermaye'ye İlave Durumu Fon hesabında tutulacak, serma-  ye'ye  ilavesi mümkün.    Ancak mecburiyet yok. Beyan tarihinden itibaren 6 ay içersinde sermayeye ekleme mecburiyeti vardır.
Ortaklar cari hesabında (331-43 kodlu 1) alacak bakiyesi olması ve  bu  tutarın İşletme adına banka hesabına  yatırılarak beyan edilmesi halinde, bu tutar sermaye'ye ilave edilecektir. Bu durum da kanun
kapsamında beyan kabul edilerek,  vergi incelemelerinde bulunan matrahtan düşülecektir. (Bu işlemde % 5  vergiye tabi olacaktır)
Ortaklar Cari Hesabının Durumu
( * ) Yurt dışı varlıkların beyanı esnasında, bunların yurt dışında bulunduğu
 ve sahip olunduğunun ispatına ilişkin vesika ibraz edilmeyecektir. (taşınmazlar için 
farklı uygulama olup, bunlara ilişkin tapu vb.belgenin ibrazı beyan sırasında istenecektir)
zaman aşımı süresi içersinde ve istenildiği durumda ispat söz konusu olacaktır.
(pratikte,  ispat konusunun  inceleme esnasında olabileceği düşünülmektedir.)