Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar İkinci Bölüm İrtifak Hakkı Tesisi Veya Kullanma İzni Verilmesi, Taşınmazın Bedelsiz Devri Ve İstihdam Üçüncü Bölüm Devir, Dönüşüm, Sona Erme Ve İptal Dördüncü Bölüm Son Hükümler (23.06.2018)      Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Sigorta bedelinin ödenmesinde fatura düzenleyip, düzenlemeyeceği ve KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

    

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/229                                                  07.06.2007*4521

 

Konu   :  Sigorta bedelinin ödenmesinde fatura düzenleyip, düzenlemeyeceği ve KDV oranı hk.

 

 

 

…………………….

 

 

 

            İlgi : 16..03.2007 tarihli dilekçeniz.

 

            İlgi dilekçenizde, ………………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, finansal kiralama yoluyla …………………A.Ş.’den kiraladığınız aracın pert olması sebebi ile, sigorta şirketince  aracın sigorta bedelinin adı geçen finansal kiralama şirketine  ödendiği, finansal kiralama şirketi ile 3226 Sayılı Kanuna göre imzalamış olduğunuz  finansal kiralama sözleşmesine göre, sigorta bedelinin kiralayan şirket tarafından tarafınıza ödenmesi gerektiği belirtilerek söz konusu sigorta bedelini tarafınıza ödeyecek olan ……………… A.Ş.’ne fatura düzenleyip düzenlemeyeceğiniz ile düzenlemeniz halinde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı ve hesaplanacaksa uygulanacak  katma değer vergisi oranı hakkında görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

 

            Konu ile ilgili olarak Mükellef  Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 27.04.2007 tarih ve KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.17/4.e.25-33226/3277 sayılı yazısında belirtilen görüşleri de dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

 

            Bilindiği  üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesine göre; Türkiye’de ticari, sınai, zırai, faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine tabidir.

 

            Kanunun 4. maddesinin 1. bendinde hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek şeklinde gerçekleşeceği  belirtilmiştir.

 

            Aynı Kanunun 10.maddesinin (a) fıkrasında, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Buna göre, sigorta şirketinin sigortalı iktisadi kıymeti eski durumuna getirmeyi değil de hasarın tutarına bakılmaksızın belli bir miktarda ödeme yapması durumunda yapılan ödeme tazminat olup, KDV’ne tabi değildir. Dolayısıyla sigorta mükellefi (…………………) sigorta şirketi adına düzenleyeceği faturada KDV  hesaplamayacaktır.

 

 

            Diğer taraftan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 229.ncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”                        

 

            Aynı Kanunun 231/5.nci maddesinde de; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”

 

            Hükümleri yer almaktadır.

 

            Bu durumda şirketinizin finansal kiralama şirketinden aldığı sigorta hasar bedeli için …………….. A.Ş. adına katma değer vergisiz fatura düzenlemesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.