GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Sigorta bedelinin ödenmesinde fatura düzenleyip, düzenlemeyeceği ve KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

    

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/229                                                  07.06.2007*4521

 

Konu   :  Sigorta bedelinin ödenmesinde fatura düzenleyip, düzenlemeyeceği ve KDV oranı hk.

 

 

 

…………………….

 

 

 

            İlgi : 16..03.2007 tarihli dilekçeniz.

 

            İlgi dilekçenizde, ………………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, finansal kiralama yoluyla …………………A.Ş.’den kiraladığınız aracın pert olması sebebi ile, sigorta şirketince  aracın sigorta bedelinin adı geçen finansal kiralama şirketine  ödendiği, finansal kiralama şirketi ile 3226 Sayılı Kanuna göre imzalamış olduğunuz  finansal kiralama sözleşmesine göre, sigorta bedelinin kiralayan şirket tarafından tarafınıza ödenmesi gerektiği belirtilerek söz konusu sigorta bedelini tarafınıza ödeyecek olan ……………… A.Ş.’ne fatura düzenleyip düzenlemeyeceğiniz ile düzenlemeniz halinde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı ve hesaplanacaksa uygulanacak  katma değer vergisi oranı hakkında görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

 

            Konu ile ilgili olarak Mükellef  Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 27.04.2007 tarih ve KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.17/4.e.25-33226/3277 sayılı yazısında belirtilen görüşleri de dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

 

            Bilindiği  üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesine göre; Türkiye’de ticari, sınai, zırai, faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine tabidir.

 

            Kanunun 4. maddesinin 1. bendinde hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek şeklinde gerçekleşeceği  belirtilmiştir.

 

            Aynı Kanunun 10.maddesinin (a) fıkrasında, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Buna göre, sigorta şirketinin sigortalı iktisadi kıymeti eski durumuna getirmeyi değil de hasarın tutarına bakılmaksızın belli bir miktarda ödeme yapması durumunda yapılan ödeme tazminat olup, KDV’ne tabi değildir. Dolayısıyla sigorta mükellefi (…………………) sigorta şirketi adına düzenleyeceği faturada KDV  hesaplamayacaktır.

 

 

            Diğer taraftan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 229.ncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”                        

 

            Aynı Kanunun 231/5.nci maddesinde de; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”

 

            Hükümleri yer almaktadır.

 

            Bu durumda şirketinizin finansal kiralama şirketinden aldığı sigorta hasar bedeli için …………….. A.Ş. adına katma değer vergisiz fatura düzenlemesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.