Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar İkinci Bölüm İrtifak Hakkı Tesisi Veya Kullanma İzni Verilmesi, Taşınmazın Bedelsiz Devri Ve İstihdam Üçüncü Bölüm Devir, Dönüşüm, Sona Erme Ve İptal Dördüncü Bölüm Son Hükümler (23.06.2018)      Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» İade edilen faturalarla ilgili yapılacak işlemler hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

    

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/231-5                                 30.05.2007*4301

Konu   : İade edilen faturalarla ilgili yapılacak işlemler hk.

 

                                                         Sayın: …………………

 

 

İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.

 

            İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığından alınan 16.05.2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.01.54/5435-48/44138  sayılı yazıda;

 

            “İlgide kayıtlı yazınızda, Başkanlığınız …………….. Vergi Dairesi mükelleflerinden …………………’in ………………………. Bankasına dekorasyon ve tadilat işi yaptığı, bu iş ile ilgili olarak düzenlenen faturadaki tutarların 2006/Nisan dönemine ait KDV beyanlarına dahil ettiği, ancak  daha sonra Bankanın bu faturaları iade ettiği, Bankaya 2006/Ağustos döneminde yeni fiyatlardan faturaların düzenlendiği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 35 inci maddesinde, malların iade edilmesi işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltilebileceği belirtilmiştir.

 

            Buna göre, adı geçen şirket tarafından verilen hizmetlere ilişkin bedellerin yeniden belirlenmesi üzerine, 2006/Nisan döneminde düzenlenen faturaların iptal edilerek 2006/Ağustos döneminde yeni faturaların düzenlenmesi ve bu dönemde iptal edilen faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda hizmeti satın alan Türkiye Ekonomi Bankası tarafından 2006/Nisan dönemine ait ilk faturalar iade edildiğinden gider hesaplarına bu faturalardaki tutarın değil, yeni faturalardaki tutarın intikal ettirileceği tabiidir.” denilmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.