GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Sevk irsaliyesinin düzenlenme süresi hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

    

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/230-5-12748                                 14/03/2007*2137

 

Konu   : Sevk irsaliyesinin düzenlenme süresi hk.

 

 

 

                                   ……………………………………………………….

 

 

İlgi : ………../2007 tarihli dilekçeniz.

 

            İlgi dilekçenizde personelinizin ithal ettiğiniz ürünleri şirket aktifinizde kayıtlı araçlar ile Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan bayilerinize tanıtım amacıyla götürdüğü, merkez depodan sevk irsaliyesi ile araç plakalarına çıkış yapılarak pazarlamacılara mal teslimi yapıldığı, yapılan mali denetimlerde araçlarda bulunan ticari mallar için merkez depoda düzenlenen sevk irsaliyelerinin altı günde bir yeniden düzenlenmesi gerektiği, aksi takdirde tarafınıza ceza kesileceğinin ifade edildiği, İstanbul’daki merkez depodan mal teslimatını alan pazarlamacıların en erken 15 günde İstanbul’a döndüğü belirtilerek konu hakkında görüş talep edilmektedir.

 

Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu’nun 230/5. maddesinde; “Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

 

            Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231. madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

 

            Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Ayrıca 173 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/f bölümünde; “Numune üzerine veya tecrübe ve muayene şartıyla satım yapılmak üzere mal sevkiyatı yapılması halinde sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur…” denilmektedir.

 

            Öte yandan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 20/11/1998 tarih, 42432 sayılı yazısında;

 

“Bilindiği gibi, 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (c) bölümünde açıklandığı üzere; alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde, nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için “muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi günlük süre beklenilmeksizin faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi şarttır.

 

Buna göre, mükellefin taşıtına yükleyip “muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi ile sevk ettiği emtiadan satılamayanların, dönüş sırasında irsaliye üzerine işaretlenmesi ve tekrar satışa çıkılacağı zaman araçta bulunan mala ilaveten yeni mal yükletilmesi halinde de araçtaki tüm emtia için yeni bir toplu sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

           

Öte yandan, mükellefin aynı gün içinde değişik mükellefleri gezmesi durumunda ayrı ayrı sevk irsaliyesi düzenlemesine gerek bulunmamaktadır.

 

Ancak, mükellefin sevk irsaliyesi düzenleyerek servise çıkması ve birkaç gün depoya dönmemesi durumunda, araca yeni mal yüklenmesine veya yüklenmemesine bakılmaksızın her gün için araçta bulunan tüm malları gösteren yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

 

            Bu durumda gerek malların tanıtımı gerek satışı için en az 15 gün süren şehirdışı turlarınız süresince her gün için araçta bulunan tüm malları gösteren yeni bir sevk irsaliyesi düzenlemeniz, tanıtım amacıyla gönderilen mallar için düzenlenecek irsaliye üzerine malların numune olduğunu belirtmeniz gerekmektedir.

 

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

        

                                                                                                                                                                 

 

Başkan a.
Grup Müdür V.