GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)      “ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru (15.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Arsa Sahibine Verilen Daireler İçin Fatura Düzenlenmesi Hakkında....

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü
                                                                                                                    
29.09.2003*8715          
SAYI       :  B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-269-9174
KONU      : 
Arsa sahibine verilen daireler
                karşılığında düzenlenecek faturaların
                ne şekilde kesileceği ve arsa maliyet bedelinin
                kayıtlara ne şekilde intikal ettirileceği                       
  
İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz. 
            İlgi dilekçenizde; kat karşılığı daire inşaatı işi ile iştigal ettiğinizi belirterek, arsa sahibine verdiğiniz daireler karşılığında fatura düzeni ve arsa maliyet bedelinin kayıtlarınıza ne şekilde intikal ettireceğiniz konularında tereddüte düşüldüğü belirtilmektedir. 
            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262’nci maddesinde maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut da değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı şeklinde tanımlanmıştır. 
            Aynı Kanunun 269’uncu maddesinde ise, iktisadi işletmelere dahil bilimum gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile değerleneceği, 270’nci maddesinin 2’nci fıkrasında da mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tevsiinden mütevellit giderlerin de gayrimenkulün maliyet bedeline ithal edileceği belirtilmiştir. 
            Bu hükümlere göre, kat karşılığı yapılan inşaatın arsa maliyet bedeli, müteaahit firma tarafından arsa karşılığında arsa sahibine teslim edilen dairelerin inşaatı için yapılan harcamaların toplamından oluşmaktadır. 
            Bu bedel, müteahhit firma için inşaat maliyetinin de içerisinde yer alması gereken arsa maliyet bedelini oluşturmaktadır. Yine bu bedel kat karşılığı teslim edilen arsanın sahibi için de, teslim ettiği arsanın değerini ifade etmektedir. 
            Bu durumda; arsa sahibine  teslim edilen daireler için emsal bedeli üzerinden düzenlenen fatura bedelini arsanın maliyet bedeli olarak kayıtlarınıza intikal ettirmeniz mümkün bulunmaktadır. 
            Bilgi edinilmesini rica ederim.