GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Madenlerde Uygulanacak Amortisman

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü
 
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK-316-8166                                                                                                                                                                                                     12.09.2002-7404
KONU: Madenlere Uygulanacak Amortisman Hk.
 
……………………………
 
 
İLGİ : Tarihsiz dilekçeniz.
 
            İlgi dilekçenizde, madencilik faaliyeti ile iştigal ettiğiniz ve …….. ilinde satın aldığınız maden sahasında maden çıkarma işlemleri için gerekli kanuni işlemlerin devam ettiğini belirterek, amortisman ayrılabilmesi için amortisman oranının tespit edilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.
 
            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Madenlerde amortisman başlıklı 316.maddesinde “İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir.” hükmü yer almaktadır.
 
            Bu maddeye göre; madenlerde uygulanacak amortisman nispetinin aşağıda gösterilen formülle hesaplanması hususunda daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında anlaşma bulunmaktadır.
 
            İMTİYAZ VEYA MALİYET BEDELİ
            -----------------------------------------------------   X    YILLIK İSTİHSAL
            GÖRÜNÜR VEYA MUHTEMEL REZERV
 
            Maddede değinilen “imtiyaz bedeli” tabiri, imtiyazın alınabilmesi için tanzimi icap eden topografik haritaların yapılması, maden sahasına gönderilen maden mühendisi veya fen memurlarının yol masrafları ve yevmiyeleri gibi masraflarla imtiyaz harcı ve damga resmi gibi harç ve resimleri, “maliyet bedeli” tabiri ise, maden imtiyazının, imtiyaz sahibi tarafından iktisap edilmesi için yapılan bütün giderlerin toplamını ifade etmektedir. Maden istihsali için satın alınan arsa ve arazilerin satın alma bedelinin, maliyet bedeli içinde mütalaa edilmesi zorunlu bulunmaktadır.
 
            Bu itibarla, rezerv miktarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına tespit ettirilerek belgelendirilmesi halinde, yukarıda belirtilen formülü uygulamak suretiyle amortisman ayrılması mümkün bulunmaktadır. Görünür ve muhtemel rezervin bilinmemesi halinde ise amortisman ayrılması mümkün değildir.
 
            Bilgi edinilmesini rica ederim.