GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)      “ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru (15.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Yevmiye Defterinin Tasdiksiz Yüzünün Kullanılıp Kullanılmayacağı Hakkında...

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü
 
SAYI    : B.07.4.DEF.0.34.20/ VUK-225                                                                     26.02.2002*5597
KONU : Yevmiye defterinin tasdiksiz yüzünün
               Kullanılıp kullanılmayacağı hk.
 
                                                            …………………………………………
 İLGİ : Tarihsiz dilekçeniz.
             İlgi dilekçenizde; yevmiye defterinizin sayfa adedi yetmediğinden kalan bilgileri yevmiye defterinin arka yüzüne yazdığınızı belirterek bu durumun Vergi Usul Kanunu açısından geçerli olup olmadığı hususu sorulmaktadır.
             Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul kanununun 183’ncü maddesinin ikici fıkrasında, “Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur.  Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanılabilirler.” denilmekte olup, aynı kanunun 218’nci maddesinin ikinci fıkrasında da, “ciltli defterlerde, defter sayfaları kopartılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.” hükümleri yer almıştır. Kanunun 225’nci maddesi (b) bendindeki hükme göre ise müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanan müesseselerin bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı tasdik ettirecekleri, tasdikli yapraklar bittiğinde de yeni yaprakların kullanılmadan evvel tasdik ettirileceği belirtilmiştir.
             Diğer taraftan, 165 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde müteharrik yapraklı defterlerin noterlerce tasdikinde verilen tasdik numarasının da mühürle birlikte her sayfada yer alması gerektiği belirtilmiş; 167 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3’ncü bölümünde ise müteharrik yapraklı defter kullanacak mükelleflerin bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprakların her sayfasını teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürletecekleri, sayfaların sıra numarasıyla teselsül edeceği, tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yaprakların kullanılmadan önce tasdik ettirileceği açıklanmıştır.
             Bu hükümlere göre; müteharrik yaprakların her sayfasının teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlü olması, sayfaların sıra numarasıyla teselsül etmesi ve bu yaprakların sırasının bozulmaması suretiyle defterlerin kullanılması gerekmektedir.
             Bu durumda; bilgisayarla tutulan yevmiye defterlerinin tasdikli yapraklarının ön yüzleri bittikten sonra aynı defterde geriye dönülmek suretiyle yapraklarının arka yüzlerine yapılan kayıtların kanuni defterlere yapılmış olduğunu kabul etmek mümkün bulunmamaktadır.
             Bu itibarla, yevmiye defterinin arka sayfalarına yevmiye kayıtlarının işlenmesi fiiliyle, kayıt nizamına ilişkin hükümlere uyulmaması nedeniyle adınıza usulsüzlük cezası kesileceği ve Vergi Usul Kanununun 30/3.maddesi gereğince bu kayıtların re’sen takdiri de gerektirmesi nedeniyle dosyanızın takdir komisyonuna sevk edilmek veya vergi inceleme elemanlarına gönderilmek suretiyle işlem yapılacağı tabiidir.
             Bilgi edinilmesini rica ederim.