Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (20.02.2018)      GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Yevmiye Defterinin Tasdiksiz Yüzünün Kullanılıp Kullanılmayacağı Hakkında...

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü
 
SAYI    : B.07.4.DEF.0.34.20/ VUK-225                                                                     26.02.2002*5597
KONU : Yevmiye defterinin tasdiksiz yüzünün
               Kullanılıp kullanılmayacağı hk.
 
                                                            …………………………………………
 İLGİ : Tarihsiz dilekçeniz.
             İlgi dilekçenizde; yevmiye defterinizin sayfa adedi yetmediğinden kalan bilgileri yevmiye defterinin arka yüzüne yazdığınızı belirterek bu durumun Vergi Usul Kanunu açısından geçerli olup olmadığı hususu sorulmaktadır.
             Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul kanununun 183’ncü maddesinin ikici fıkrasında, “Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur.  Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanılabilirler.” denilmekte olup, aynı kanunun 218’nci maddesinin ikinci fıkrasında da, “ciltli defterlerde, defter sayfaları kopartılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.” hükümleri yer almıştır. Kanunun 225’nci maddesi (b) bendindeki hükme göre ise müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanan müesseselerin bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı tasdik ettirecekleri, tasdikli yapraklar bittiğinde de yeni yaprakların kullanılmadan evvel tasdik ettirileceği belirtilmiştir.
             Diğer taraftan, 165 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde müteharrik yapraklı defterlerin noterlerce tasdikinde verilen tasdik numarasının da mühürle birlikte her sayfada yer alması gerektiği belirtilmiş; 167 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3’ncü bölümünde ise müteharrik yapraklı defter kullanacak mükelleflerin bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprakların her sayfasını teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürletecekleri, sayfaların sıra numarasıyla teselsül edeceği, tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yaprakların kullanılmadan önce tasdik ettirileceği açıklanmıştır.
             Bu hükümlere göre; müteharrik yaprakların her sayfasının teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlü olması, sayfaların sıra numarasıyla teselsül etmesi ve bu yaprakların sırasının bozulmaması suretiyle defterlerin kullanılması gerekmektedir.
             Bu durumda; bilgisayarla tutulan yevmiye defterlerinin tasdikli yapraklarının ön yüzleri bittikten sonra aynı defterde geriye dönülmek suretiyle yapraklarının arka yüzlerine yapılan kayıtların kanuni defterlere yapılmış olduğunu kabul etmek mümkün bulunmamaktadır.
             Bu itibarla, yevmiye defterinin arka sayfalarına yevmiye kayıtlarının işlenmesi fiiliyle, kayıt nizamına ilişkin hükümlere uyulmaması nedeniyle adınıza usulsüzlük cezası kesileceği ve Vergi Usul Kanununun 30/3.maddesi gereğince bu kayıtların re’sen takdiri de gerektirmesi nedeniyle dosyanızın takdir komisyonuna sevk edilmek veya vergi inceleme elemanlarına gönderilmek suretiyle işlem yapılacağı tabiidir.
             Bilgi edinilmesini rica ederim.