GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Tevkıifatın Ödenmemesi Halinde İndirim ve İade

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)                  

  

TARİH: 08.01.2008

SAYI     : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.09.189

 

KONU   2 Nolu KDV beyanı ile tahakkuk ettirilen ve ödenmeyen

               KDV tutarlarının iade veya mahsuba engel teşkil edip,etmeyeceği

              İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde ise gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

 

            Bu yetkiye istinaden yayınlanan 91,95 ve 96  Seri No.lu Katma Değer Vergisi  Genel Tebliğlerinde  sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ile tevkifat oranları ve 91, 95, 96, 99 ve 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde ise tevkifata tabi hizmetleri ifa eden mükelleflerin nakden ve mahsuben iadesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 Yine 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 5/b “Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri” başlıklı bölümünde belirtildiği üzere çöp toplama ve toplanan çöplerin imhasının tevkifata tabi bulunmakta olup, tebliğin A/8-c bölümünde; tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak doğan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesinin miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat veya inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra çözüleceği açıklanmıştır.

Ayrıca, 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 5.3.1. “ Teminatsız ve İncelemesiz Mahsuben İade Sınırı” başlıklı bölümünde;

“Bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde düzenlenen tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının “kendi vergi borçlarına” mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000.-YTL’yi (1.000.-YTL dahil) aşmayan mahsup talepleri, ilgili belgelerin tamamlanmış olması şartıyla, inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir.

 Bu Tebliğin yayımından önce 1 000 YTL’ nin altındaki “kendi vergi borcuna” mahsup talepleri için alınan teminatların çözümüne ya da mahsuben iadenin yapılmasına ilişkin incelemenin başlamamış olması, incelemeye başlanılmış ise inceleme elemanının iade yapılmasına engel bir görüşünün bulunmaması halinde yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.”denilmektedir.

 Buna göre; tevkifata tabi çöp toplama hizmetiniz ile ilgili olarak, Belediyeler tarafından tevkifata tabi tutularak beyan edilmesi gereken verginin beyan edildiğine ilişkin tahakkuk fişi ile ödendiğine dair vergi dairesi alındısının veya banka makbuzunun kaşeli ve imzalı fotokopilerinin, beyannamenin verildiği tarihi izleyen ayın ilk 10 günü içinde tarafınıza intikal ettirilmemesi halinde bu durumu aynı ayın 20.gününe kadar Belediyelerin ve firmanızın bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir.

 Diğer taraftan, tevkifata tabi çöp toplama hizmetinden doğan iade, mahsup taleplerinizin yerine getirilebilmesi için ibrazı zorunlu belgelerin mahsup talep dilekçesi ekinde ibraz edilmiş (1.000.-YTL üzerindeki mahsup taleplerinde ayrıca inceleme raporu veya teminat mektubu) tevkif edilen KDV’nin de Belediyeler tarafından sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilmiş olması halinde genel esaslara göre sonuçlandırılacak olup, ayrıca ödeme şartı aranmayacaktır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim. 

                                                                                                                 Başkan  a.

                                                                                                             Grup Müdür V.