Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı (18.06.2018)      Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)      Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)      7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)      Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)      Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)      Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» İndirilemeyen KDV’nin iadesinde YMM raporunda eksiklik olması ve karşıt incelemede asgari 10 fatura bilgisi.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir
Müdürlüğü
 
 
 TARİH : 16.07.2003
 SAYI   : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.YMM.4287
 KONU : İndirilemeyen KDV’nin iadesinde YMM raporunda
                 eksiklik olması ve karşıt incelemede asgari 10 fatura
                 bilgisi. 
 
…………………………….. BAŞKANLIĞI’NA
 
 
            İlgi … yazımız ekinde bir örneği gönderilen YMM ……… tarafından verilen dilekçede Katma Değer Vergisi iade işlemlerinde karşıt inceleme yapılan dönemle ilgili asgari 10 adet firmaya ait tutanağın rapora eklenmesinin zorunlu olup olmadığı hususunda dairenizle anlaşmazlığa düşüldüğü belirtilmektedir.
 
            Konuyla ilgili olarak dairenizden alınan ilgi ... yazınızda aşağıda isimleri belirtilen mükellefler hakkında YMM ……………. tarafından ………. yıllarına ait düzenlenen KDV İadesi Tasdik Raporlarının tetkikinde;
 
            a) Daireniz ………. vergi numarasında kayıtlı …..TİC. LTD. ŞTİ. hakkında ….. yıllarına ait YMM KDV iadesi tasdik raporlarına …….. tarih, …….. sayılı eksiklik yazıları yazılarak eksikliklerin tamamlanmasının istendiği, ancak YMM tarafından eksikliklerin tamamlanmadığından dolayı herhangi bir işlem yapılmadığı,
 
            b) Daireniz …….. vergi numarasında kayıtlı ………. LTD. ŞTİ. hakkında ………. yılına ait YMM KDV iadesi tasdik raporlarına …… sayılı eksiklik yazısı yazılarak eksikliklerin tamamlanmasının istendiği, ancak YMM’nin ……. tarih …….. sayılı cevabi yazısında eksikliklerin tamamı giderilemediğinden işlemlerin tamamlanamadığı,
 
            c) Daireniz ……. vergi numarasında kayıtlı ………. TİC. LTD. ŞTİ. hakkında …….. yıllarına ait YMM KDV iadesi tasdik raporlarına ………. tarih ve ……… sayılı eksiklik yazıları yazılarak eksikliklerin tamamlanmasının istendiği, ancak YMM tarafından eksiklikler tamamlanmadığından dolayı herhangi bir işlem yapılmadığı,
 
            d) Daireniz ………. vergi numarasında kayıtlı ……… hakkında ……… yıllarına ait YMM KDV iadesi tasdik raporlarına ……… tarih ………….. sayılı eksiklik yazısı yazılarak eksikliklerin tamamlanmasının istendiği, ancak YMM’nin ……….. tarih ………. sayılı cevabi yazısında eksikliklerin tamamı giderilemediğinden ………. tarih ………. sayılı eksiklik yazısı yazıldığı,
 
            e) Daireniz …….. vergi numarasında kayıtlı ……… TİC. LTD. ŞTİ. adına YMM …….. tarafından düzenlenen …. yılı için …………. tarih ………….. Sayılı …. yılı için ………. tarih …………. sayılı KDV iadesi tasdik raporlarında tespit edilen eksiklikler ……… tarih ….. ve ………. sayılı yazılarınızla YMM’ye bildirildiği, Y.M.M.nin ……….. tarih ve …….. sayılı cevabi yazısı ile tespit edilen eksiklikler giderilmediğinden ……….. tarih ve …………… sayılı eksiklik yazısı yazıldığı, işlemlerin devam ettiği,
 
            Yukarıda bahsi geçen Y.M.M. raporlarında;
 
            Satış faturalarının fotokopileri veya fatura dökümünü gösteren onaylı bir listenin (85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği) ibraz edilmediği, YMM ………….. cevabi yazılarında, YMM Raporlarında satış faturalarına ait listenin gerekmediğini, satış faturalarının YMM Raporu dışında firmaların taleplerini kapsadığını belirttiği,
 
            Karşıt inceleme zorunluluğu kapsamında yer alan karşıt inceleme yapılması gereken alımlar için tutanak düzenlenmediğinden tutanak düzenlenerek ibrazının istendiği, YMM tarafından alımlara ilişkin KDV oranlarının %1 olduğundan karşıt inceleme zorunluluğu bulunmadığı belirtilerek istenilen tutanaklar ibraz edilmediği,
 
            Bu nedenle söz konusu eksikliklerin adı geçen YMM tarafından tamamlanması halinde mükellefin KDV iade ve mahsup taleplerinin yerine getirileceği belirtilmektedir.
 
3065 Sayılı katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 maddesine göre, bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark sonraki dönemlere devredilir ve iade edilmez. Ancak 28. madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetler ile ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi iade olunur. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir, şeklinde hüküm altına alınmıştır.
 
Yine, 14.09.2000 tarih ve 24170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74, 23.09.2000 tarih 24179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 76, 10.05.2001 tarih 24398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 82,19.03.2002 tarih 24700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde uygulama ile ilgili usul ve esaslar açıklanmıştır.
 
            85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin A/3 bölümünde;
 
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan ve Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarı aşan kısım, 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(5) I. bölümünde belirlenen genel esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilir. Sözü edilen Tebliğin (1.2.) bölümündeki incelemesiz ve teminatsız nakit iade yapılmasına ilişkin limit, 2001 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadeler için 2 milyar lira olarak uygulanır. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iadeler için aynı Tebliğin (1.1.3.) bölümündeki mahsup talebinde aranılan belgeler yerine
 
- İlgili yıldaki alış ve satış faturaları listesi ve
 
- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablonun aranacağı belirtilmiştir.
 
20 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nin;
 
4- İlgili Dönem KDV Beyannamesinin Bütün Olarak İncelenmesi başlıklı bölümünde,
 
“Katma Değer Vergisi iade taleplerinin incelenmesinde Yeminli Mali Müşavirler, sadece iadesi talep edilen değil, ilgili dönem beyannamelerinde yer alan (hesaplanan ve indirilecek) Katma Değer Vergisi tutarlarının doğruluğunu da araştıracak ve buna ilişkin raporda gerekli açıklamaları yapacaklardır.”
 
5- Alış Faturalarına İlişkin Karşıt İncelemelere Raporda Yer Verilmesi başlıklı bölümünde de;
“İadesi talep edilen katma değer vergisinin doğruluğunu tespit etmek için yeminli mali müşavirlerce yapılacak alt kademe incelemelerine ilişkin açıklamalara tasdik raporunda yer verilerek, yapılan karşıt incelemelerin safhaları belirtilecektir. 1 ve 15 Sıra No.lu Tebliğlerde belirtilen katma değer vergisi iadelerine ilişkin işlemlerin tasdikinde, yeminli mali müşavirler karşıt incelemeleri, ihracat konusu mal ve hizmetin imalatçısı (üreticisi) konumundaki alt mükelleflerin bir alt kademesine kadar yapacaklardır. Karşıt inceleme tutanakları ilke olarak tasdik raporuna eklenecektir. Ancak, tutanak sayısının fazla olması durumunda, en yüksek tutarlı faturaları içeren asgari 10 adet inceleme tutanağının rapora eklenmesi, incelemeye yetkili elemanlarca talep edilmesi halinde ibrazı şartıyla diğer tutanakların ise tasdik işlemini yapan yeminli mali müşavirlerce muhafaza edilmesi mümkün bulunmaktadır”şeklinde açıklama yapılmıştır.
 
            06.12.2000 tarih, 24252 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nin;
 
            2- Karşıt İncelemede Uyulacak Esaslar” başlıklı bölümünde; “Karşıt incelemede amaç tasdike konu işlemin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.”
 
            3- Yazılı Teyit Almak Suretiyle Karşıt İnceleme başlıklı bölümünde; “Süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş mükellefler nezdinde  KDV iadesi veya tam tasdik dolayısıyla yapılacak karşıt incelemelerin, bu mükelleflerin YMM’lerinden teyit yazısı alınması suretiyle yapılması da mümkündür. Ancak, süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin YMM’lerinin teyit vermek istememesi halinde bu mükellefler nezdindeki karşıt inceleme tasdik işlemini yapan YMM tarafından yerine getirilecektir.”
 
            4- Teyit Alınması Halinde Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu başlıklı bölümünde; “Teyit veren YMM’ler verdikleri teyit yazısındaki bilgilerin doğruluğundan gerçeğe aykırı düzenlenmiş ya da eksik bilgi içeren teyit yazılarını gerekli kontrolleri yapmadan işleme koyan YMM’ler doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır.
 
            5-..................
 
            6- Karşıt İnceleme Sonuçlarının Tutanağa Bağlanması başlıklı bölümünde; “Karşıt inceleme sonuçları düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. Tutanakta YMM’lerin imzası ve mührü, nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefin veya yetkili temsilcisinin imzası bulunur.”
 
            hükümleri yer almaktadır.
 
            27 Seri No.lu SM, SMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği’nin;
 
            II- Karşıt İnceleme başlıklı bölümünün, 5- Karşıt İnceleme Yapılmasının Zorunlu         Olmadığı Haller kısmında; “KDV hariç tutarı 2 milyar lirayı aşmayan belgeler için karşıt inceleme yapılması zorunlu değildir. Ancak bir aylık dönemde bir mükelleften alınan mal ve hizmet alımlarının toplamının 6 milyar lirayı aşması halinde anılan mükellef nezdinde karşıt inceleme yapılaması gerekir” denilmekte olup aynı tebliğin II.7. bölümünde ise karşıt inceleme tutanaklarında yer alması zorunlu bilgilerin neler olduğu açıklanmıştır.
 
02.03.2001 tarih, 24334 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nin;
 
            II- Katma Değer Vergisi İadesi İşlemleri, 1- Karşıt İnceleme Yapılmasının Zorunlu Olmadığı Haller başlıklı bölümünde; “Karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan tutar 01.01.2001 tarihinden itibaren düzenlenen belgeler için 3.120.000.000.TL olarak uygulanacaktır.
 
            (3.120.000TL.’lik miktar 2002 tarihinden düzenlenecek belgeler için KDV hariç tutar 4.779.840.000TL., 01.01.2003 tarihinden itibaren düzenlenecek belgelerde KDV hariç tutar 7.589.945.600TL.’dir.)
 
İndirilecek KDV’nin üçte biri veya daha fazlasının karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mal ve hizmet alımlarından kaynaklandığı hallerde karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mal ve hizmet alımları ile ilgili indirilecek KDV’nin yarısına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt inceleme yapılması yeterli olacaktır. Bu durumda karşıt inceleme kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına ilişkin karşıt incelemelerle %80 oranının sağlanmasıyla yetinilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu kadar ki, karşıt inceleme kapsamında bulunan mal hizmet alımları tutarı ile %80 oranına ulaşılamadığı hallerde bu oranın sağlanıp sağlanmadığı dikkate alınmayacaktır.
 
            2- Karşıt İnceleme Tutanakları başlıklı bölümünde; “27 Sıra No.lu Tebliğin II/7 bölümünde ise karşıt inceleme tutanaklarında bulunması zorunlu bilgiler belirtilmiştir. Tebliğin anılan bölümünde karşıt inceleme tutanaklarında yer alması zorunlu bilgiler arasına tutanağın düzenleme tarihi ve yeri eklenmiş, kanuni temsilciler hakkında bilgi, işçilere yapılan ücret ödemelerinin tutarı ve defteri kebir onay bilgilerinin tutanakta yer alması zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.
 
            Öte yandan, karşıt inceleme ve teyit tutanaklarının tasdik raporuna eklenmesi konusundaki 20 ve 27 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Buna göre, tutanak sayısının fazla olduğu hallerde sırasıyla en yüksek mal ya da hizmet alımlarına ilişkin 10 tutanağın rapora eklenmesi yeterli olacaktır. Tutanak sayısının 10 tutanaktan az olduğu hallerde mevcut karşıt inceleme ve teyit tutanaklarının tasdik raporuna eklenmesinin yeterli olacağı tabiidir. Karşıt inceleme ve teyit tutanaklarının asıllarının tasdik raporuna eklenmesi gerekir. Tutanak asıllarının başka tasdik raporlarına eklenmesi ve benzeri bir nedenle yeterli olmadığı hallerde onaylı örnekleri kullanılacaktır.”denilmektedir.
 
Bu açıklamalar çerçevesinde;
 
1) B.K.K. ile vergi oranları indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen ve yılı içinde indirilemeyen vergilerin iadesi ile ilgili iade taleplerinde aranılan belgeler 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin A/3 bölümünde belirtilmiş olup, bu belgelerin YMM Raporlarına eklenmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır.
 
Ayrıca, 74 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde bu kapsamda iadesi gereken tutarın YMM Raporuyla talep edilmesi halinde de genel esaslara göre işlem yapılacağı açıklanmıştır.
 
2) Daireniz mükellefleri hakkında YMM ………….  tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporlarında ilgili yıllara ait zorunlu karşıt inceleme kapsamındaki mal ve hizmet alımlarının %80 ve fazlasını karşılayacak şekilde karşıt inceleme yapılarak, yapılan karşıt inceleme safhalarının raporda açıklanmış olması şartıyla, en büyük 10 alıma ilişkin tutanağın rapora eklenmesi yeterli olup, tutanak sayısının 10 taneden az olması halinde (%80’i karşılamak kaydıyla) mevcut karşıt inceleme ve teyit tutanaklarının tasdik raporuna eklenmesinin yeterli olacağı açıktır.
 
3) Karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan tutarın hesabında düzenlenen belgedeki KDV hariç miktar esas alınacaktır.
 
Dolayısıyla karşıt incelemede KDV hariç tutarı ………TL’yi (…… için bu miktar ………. TL’dir) aşmayan belgeler için karşıt inceleme yapılmayacak bu miktarın KDV oranı dikkate alınarak hesaplanması mümkün olmayacaktır.
 
Bilgi edinilmesini ve gereği ile dilekçesine istinaden adı geçen YMM’ye de bilgi verilmesini rica ederim.