Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar İkinci Bölüm İrtifak Hakkı Tesisi Veya Kullanma İzni Verilmesi, Taşınmazın Bedelsiz Devri Ve İstihdam Üçüncü Bölüm Devir, Dönüşüm, Sona Erme Ve İptal Dördüncü Bölüm Son Hükümler (23.06.2018)      Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Aynı dönem KDV beyannamesinde ihracat, ihraç kayıtlı ve indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisinin iadesinin talep edilmesi halinde, Yeminli Mali Müşavire sadece indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisi iadesine ilişkin tasdik raporu yazdırılıp yazdırılamayacağı.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)
 
 
 
Tarih     :20.06.2007
Sayı       : B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.07. 
Konu     : Aynı dönem KDV beyannamesinde ihracat, ihraç kayıtlı ve indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisinin iadesinin talep edilmesi halinde, Yeminli Mali Müşavire sadece indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisi iadesine ilişkin tasdik raporu yazdırılıp yazdırılamayacağı.
 
 
 
……………………. SAN. VE TİC. A.Ş
 
İlgi      : ……………… tarihli dilekçeniz.
 
            İlgide kayıtlı dilekçenizden; ……….. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ………. vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, aynı dönem KDV beyannamesinde ihracat, ihraç kayıtlı ve indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisinin iadesinin talep edilmesi halinde, Yeminli Mali Müşavire sadece indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisi iadesine ilişkin tasdik raporu yazdırılıp, ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerden doğan KDV iadesinin rapor aranmaksızın gerekli belgelerin ibrazı ile yerine getirilip getirilemeyeceği hususunda bilgi verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.
            20 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nin; “4 -İlgili Dönem KDV Beyannamesinin Bütün Olarak, İncelenmesi” başlıklı bölümünde, “Katma Değer Vergisi iade taleplerinin incelenmesinde Yeminli Mali Müşavirler, sadece iadesi talep edilen değil, ilgili dönem beyannamelerinde yer alan (hesaplanan ve indirilecek) katma değer vergisi tutarlarının doğruluğunu da araştıracak ve buna ilişkin olarak raporda gerekli açıklama yapacaklardır.”
            34 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nin;“B. Katma Değer Vergisi İadesi İşlemlerinde Karşıt İnceleme” başlıklı bölümünde de;  “Katma değer vergisi iadesi işlemlerinde karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olduğu ve olmadığı haller 27 ve 29Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
            Ancak, yeminli mali müşavirlerce katma değer vergisi iadesi tasdik işlemlerinde mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yapılan karşıt incelemelerle (karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan kurum ve kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımları toplamı dahil) %80 oranına ulaşılması yeterli olacaktır. Bu durumda, kalan %20' lik kısım içerisinde belli miktarı aşması nedeniyle karşıt inceleme yapılması zorunluluğu bulunan belgeler mevcut olsa bile, sorumluluk yeminli mali müşavire ait olmak üzere, %80 oranı ile yetinilmesi mümkün bulunmaktadır.
            açıklamaları yer almaktadır.
            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içinde indirilemeyen 2006/Ocak ve izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 ve 101 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiştir. 2007 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerine ilişkin alt sınır 10.800,00 YTL olarak uygulanacaktır.                                                                                                                                  
11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulamasının açıklandığı “1.4. 1.4. Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi” başlıklı bölümünün 1.4.1. alt bölümünde; “Mahsup talebi bir dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecektir:
             a) Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi (bu listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan tutarlar ile aynı mükelleften yapılan alımların toplamı tek tutar olarak belirtilebilecektir).
b) Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo.
c) Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait olmak üzere; indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları ve yüklenilen KDV tablosu.
Vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000 YTL' yi aşmayan mahsup talepleri inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecek, talep belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır.
4.000 YTL ve üstündeki mahsup talepleri vergi inceleme veya YMM tasdik raporu karşılığında yerine getirilecektir. Talep tutarının 4.000 YTL' yi aşan kısmı kadar teminat gösterilmesi halinde ilgili belgelerin tamamlanıp teminatın verildiği tarih itibariyle mahsup talebi geçerlik kazanacak, teminat vergi inceleme veya YMM tasdik raporu ile çözülebilecektir. YMM tasdik raporlarında ihracat istisnasından doğan KDV alacaklarının iadesi ile ilgili limitler uygulanacaktır. Ancak 2006 yılı içindeki indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde, tam tasdik sözleşmesinin bulunmaması halinde de miktara bakılmaksızın mahsuben iade işlemi yapılabilecektir.
....................................
İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan mahsuben (yılı içinde) iade taleplerinde 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır.”
            Aynı Tebliğin “1.4.2. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade” başlıklı bölümünün 1.4.2.1. “Kapsam başlıklı alt bölümünde de; “ İndirimli orana tabi malların oldukları gibi ihraç edilmeleri şartıyla;
-       dış ticaret sermaye şirketlerine,
-       sektörel dış ticaret şirketlerine,
-       yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere,
-       kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan mükelleflere,
            tesliminden doğan yılı içindeki mahsup talepleri, miktara bakılmaksızın inceleme raporu, yeminli mali müşavir tasdik raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir.
            İncelemesiz / teminatsız mahsuben iade uygulaması aşağıdaki şekilde yürütülecektir:
            a) KDV Kanununa göre tecil-terkin uygulanan ihraç kaydıyla teslimler bu düzenleme dışındadır. KDV Kanununun 11/1-c ve geçici 17 nci maddelerinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasından doğan iade talepleri bu işlemlere ilişkin olarak daha önceki genel tebliğlerdeki açıklamalara göre yerine getirilecektir. Bu bölümdeki düzenleme, yukarıda belirtilen mükelleflere KDV uygulanarak yapılan indirimli orana tabi teslimlerden doğan yılı içindeki mahsup taleplerine ilişkindir.
            b) Uygulamadan faydalanılabilmesi için malların oldukları gibi ihraç edilmeleri zorunludur. Başka bir anlatımla, satışı yapılan indirimli orana tabi malın, ihraç edilen nihai ürün olması gerekmektedir.
            c) İncelemesiz / teminatsız mahsup uygulaması, indirimli orana tabi işlemlerden, yukarıda kapsamı belirtilen teslimlere isabet eden kısım için geçerlidir.
             ...............................
            açıklamalarına yer verilmiştir.
Öte yandan; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerden doğan katma değer vergisi iadesi taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar 23.11.2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenmiş olup; söz konusu Tebliğin “ Genel Esaslar” başlıklı 1.bölümünün “ Mahsup Yoluyla İade” başlıklı 1.1 alt bölümü uyarınca; katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsup talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan Tebliğde istenilen evrakların ibrazı suretiyle yerine getirilmektedir. Yine aynı Tebliğ uyarınca 4.000,00 YTL’yi aşan nakden iade talepleri teminat gösterilmesi, yeminli mali müşavir tasdik raporu ibrazı veya vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılabilmektedir.
Buna göre; aynı dönem KDV beyannamenizde hem ihracat-ihraç kayıtlı hem de yurt içinde indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan iade hakkı doğuran işlem olması halinde her bir işlem için YMM Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu yazılması, diğer bir ifade ile dilekçenizde belirtildiği gibi sadece indirimli orana tabi teslimlerinizden kaynaklanan iade alacaklarınız için rapor yazılıp, diğerleri için rapor yazılmaması mümkün bulunmaktadır. Ancak, rapor yazılmasa dahi her halükarda karşıt incelemenin indirim ve yüklenilen KDV listelerindeki tüm rakamlar baz alınarak en az % 80’inin karşıt incelemesinin yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.