GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Şirket üst düzey yöneticilerinin üye olduğu bazı kuruluşlara ödenen üyelik aidatlarının işverenden karşılanması halinde vergileme hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-61
Konu
 :Şirket üst düzey yöneticilerinin üye olduğu bazı kuruluşlara ödenen üyelik
            aidatlarının işverenden karşılanması halinde vergileme hak.


                                                                                                                 ……

34349  Beşiktaş - İstanbul

                                                                                             

 

İlgi      : ...08.2007 tarihli dilekçeniz

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketinizin ticari faaliyetleri kapsamında bazı kuruluşlara  iş hacminin artırılması, piyasa hakkında bilgi edinilmesi ve benzeri amaçlara yönelik olmak üzere, Şirketinizin üst düzey yöneticilerinin üye olabilme zorunluluğu nedeniyle  Şirketiniz tarafından ödenen üyelik aidatlarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında ücret olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulmaktadır.

            Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin tarifi” başlıklı 61. maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”hükmü yer almıştır.

            Bu itibarla Şirketinizin ticari faaliyetleri kapsamında bazı kuruluşlara  iş hacminin artırılması, piyasa hakkında bilgi edinilmesi ve benzeri amaçlara yönelik olmak üzere Şirketiniz yöneticilerinin üye olması nedeniyle gider karşılığı mahiyetinde Şirketinizce karşılanan üyelik aidatlarının ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan Şirketiniz tarafından yapılan bu ücret ödemelerinin genel hükümlere göre kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması olanaklıdır.

            Bilgi edinilmesini arz ederim.