GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)      “ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru (15.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Boşanma sonucu eşten mahkeme kararı ile alınan gayrimenkullerinin satışı halinde değer artış kazancının oluşup oluşmayacağı hk

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

 

Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-MÜK-80      

Konu : Boşanma sonucu eşten mahkeme kararı ile alınan gayrimenkullerinin satışı        halinde değer artış kazancının oluşup oluşmayacağı hk.

 

 

….

  Sarıyer/İSTANBUL

 

İlgi     …/06/2007 tarihli dilekçeniz.

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; ../02/2007 tarihinde eşinizden boşandığınızı, yeni Medeni Kanun hükümlerinin uygulanmaya başlandığı dönemden sonraki tarihlerde eşiniz adına tapuya kaydedilen mallar üzerindeki haklarınızı mahkeme yoluyla almaya çalıştığınızı belirterek mahkeme sonucu elde edeceğiniz söz konusu menkul ve gayrimenkulleri satmanız halinde değer artış kazancının oluşup oluşmayacağı hususunu sorumaktasınız.

 

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Değer artışı kazancı” başlıklı Mükerrer 80. maddesinde (01/01/2003 tarihinden geçerli olmak üzere) “Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

            ...

            6- İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının  (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı Kanunla değişik.01/01/2007’den geçerli olmak üzere)beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)

 

            Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

 

            (5281 sayılı Kanunun 27.maddesiyle değişen fıkra) (01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere) Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 Yeni Türk Lirası(259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2007 yılı için 6.400 YTL.) gelir  vergisinden müstesnadır...” hükmü yer almıştır.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; ivazsız olarak iktisap edilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80.maddesi uyarınca  değer artış kazancı olarak vergiye tabi olmayacağından, mahkeme sonucu eşinizden alacağınız mal ve hakların herhangi bir süreyle bağlı olmaksızın elden çıkartılması halinde elde edeceğiniz kazanç değer artış kazancı olarak vergiye tabi olmayacaktır.   

            Bilgi edinilmesini rica ederim