GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Boşanma sonucu eşten mahkeme kararı ile alınan gayrimenkullerinin satışı halinde değer artış kazancının oluşup oluşmayacağı hk

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

 

Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-MÜK-80      

Konu : Boşanma sonucu eşten mahkeme kararı ile alınan gayrimenkullerinin satışı        halinde değer artış kazancının oluşup oluşmayacağı hk.

 

 

….

  Sarıyer/İSTANBUL

 

İlgi     …/06/2007 tarihli dilekçeniz.

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; ../02/2007 tarihinde eşinizden boşandığınızı, yeni Medeni Kanun hükümlerinin uygulanmaya başlandığı dönemden sonraki tarihlerde eşiniz adına tapuya kaydedilen mallar üzerindeki haklarınızı mahkeme yoluyla almaya çalıştığınızı belirterek mahkeme sonucu elde edeceğiniz söz konusu menkul ve gayrimenkulleri satmanız halinde değer artış kazancının oluşup oluşmayacağı hususunu sorumaktasınız.

 

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Değer artışı kazancı” başlıklı Mükerrer 80. maddesinde (01/01/2003 tarihinden geçerli olmak üzere) “Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

            ...

            6- İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının  (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı Kanunla değişik.01/01/2007’den geçerli olmak üzere)beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)

 

            Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

 

            (5281 sayılı Kanunun 27.maddesiyle değişen fıkra) (01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere) Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 Yeni Türk Lirası(259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2007 yılı için 6.400 YTL.) gelir  vergisinden müstesnadır...” hükmü yer almıştır.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; ivazsız olarak iktisap edilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80.maddesi uyarınca  değer artış kazancı olarak vergiye tabi olmayacağından, mahkeme sonucu eşinizden alacağınız mal ve hakların herhangi bir süreyle bağlı olmaksızın elden çıkartılması halinde elde edeceğiniz kazanç değer artış kazancı olarak vergiye tabi olmayacaktır.   

            Bilgi edinilmesini rica ederim