Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (22.09.2017)      Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.09.2017)      Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (20.09.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (15.09.2017)      Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 95 (12.09.2017)      GİB'de DUYURU (26.08.2017)      Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (26.08.2017)      2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi (25.08.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Serbest bölgede faaliyet gösteren şirkete verilen serbest meslek hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

   

     

  

 

Sayı    : B.07.1 .GİB.4.34.l6.01/GVK-94-13034                             

Konu : Serbest bölgede faaliyet gösteren şirkete verilen serbest meslek hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı hk.

 

 

………………..

Sultanahmet / İSTANBUL

 

 

İlgi    : a) Bila tarihli dilekçeniz

            b) …..10.2006 tarih ve …….. sayılı yazımız

            c) Bila tarihli dilekçeniz

 

            İlgide kayıtlı dilekçeleriniz incelenmiş olup aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur.

            Bilindiği gibi, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5084 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen Geçici 3. maddesinde;

            “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

            a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri  faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar  vergisinden müstesnadır.

            ……………

            c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler 31/12/2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

            ……………..” hükümleri yer almaktadır.

 

            Serbest Bölgedeki faaliyetlerinden dolayı “Serbest Bölgelerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları” ile ilgili açıklamalar ise Kurumlar Vergisi Kanunu 85. Seri No.lu Tebliğinde yer almış tebliğin “Tevkifat Uygulamaları” başlıklı  2.4. maddesinde açıklama yapılmış olup, söz konusu maddede de;

 

            “Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, 06.02.2004 tarihinden sonra Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamına giren ödemeler üzerinden tevkif ettikleri vergileri, bağlı bulundukları vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirerek sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gerekmektedir.

            Örneğin, serbest bölgede faaliyet gösteren bir işletmenin yurtdışında mukim yabancı bir firmadan gayrimaddi hakkın kiralanması veya satın alınması dolayısıyla bu yabancı firmaya yapacağı ödemeler ile avukatlık hizmeti dolayısıyla avukatına yapacağı serbest meslek ödemeleri üzerinden anılan maddeler uyarınca tevkifat yapılacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

5084 sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Kanununda yapılan söz konusu değişikler 06/02/2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin Gelir Vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” hükmü yer almakta olup, Kanunun 94/2-b bendinde yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı; 98. maddesinde ise 94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları belirtilmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile gerçek ve tüzel kişilere sağlanan istisna hükümleri mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında tarafınıza yapılacak olan serbest meslek ödemelerinin 94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar tarafından (serbest bölge mukimi mükellefler dahil) sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutulması, kesilen vergilerin 98. madde uyarınca  muhtasar beyannameyle beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.