Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar İkinci Bölüm Kira İşlemleri Üçüncü Bölüm Satış İşlemleri Dördüncü Bölüm Son Hükümler (23.06.2018)      Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar İkinci Bölüm İrtifak Hakkı Tesisi Veya Kullanma İzni Verilmesi, Taşınmazın Bedelsiz Devri Ve İstihdam Üçüncü Bölüm Devir, Dönüşüm, Sona Erme Ve İptal Dördüncü Bölüm Son Hükümler (23.06.2018)      Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Serbest bölgede elde edilen geçmiş yıl karlarının ortaklara dağıtımında tevkifat uygulaması hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

     

 

 

 

Sayı    : B.07.1 .GİB.4.34.l6.01/GVK-94/6-b-12499                                  

Konu   : Serbest bölgede elde edilen geçmiş yıl karlarının ortaklara dağıtımında

              tevkifat uygulaması hk.

 

 

…………………../İstanbul

 

 

İlgi :    ….03.2006 tarihli dilekçeniz.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde serbest bölgede kurulan ve serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirket olarak 1996 ila 2004 takvim yıllarında oluşan kurum kazancınızın ortaklara dağıtımında tevkifat yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.                   

            Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi kanunu’nun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94. maddesinin 6/b bendinde;

            b) (4842 sayılı Kanunu’nun 12. maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 24/04/2003) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1),(2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 10 Yürürlük;01/01/2004),

            ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  % 10 Yürürlük; 01/01/2004),

            iii) 75. maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden (2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 10 Yürürlük; 01/01/2004)

            …….(%25) vergi tevkifatı yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

            Öte yandan Gelir Vergisi Kanununa 4842 sayılı Kanunun 17. maddesi ile eklenen geçici 62. maddede;

            “…

            1. Kurumlar vergisi mükelleflerinin;

            a) 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının,

            b) (a) bendi kapsamı dışında kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlarının,

            c) Geçici 61 inci madde kapsamında tevkifata tâbi tutulmuş kazançlarının,

            Dağıtımı halinde 94. madde uyarınca tevkifat yapılmaz…..” hükmü mevcuttur.

 

  

            Öte yandan konuya ilişkin olarak 24.06.2003 tarih ve 25148 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 81 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde;

“          …

            B) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 62 nci Maddesi Uygulaması:

            Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesinde yapılan söz konusu değişiklik 4842 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 24/04/2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, istisna kazançlar ve kar paylarının geçiş döneminde ne şekilde vergilendirileceği hususu da anılan Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 62 nci maddede düzenlenmiştir.

            Bu madde hükmünde, kurumlar vergisi mükelleflerinin,

            a) 31/12/1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının,

            b) (a) bendi kapsamı dışında kalan ve 31/12/2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlarının,

            c) Geçici 61 inci madde kapsamında tevkifata tabi tutulmuş kazançlarının,

            dağıtımı halinde anılan Kanunun 94 üncü maddesi hükmüne göre tevkifat yapılmaması öngörülmüştür.

            Söz konusu geçici maddede yer alan düzenleme uyarınca, kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilmiş karlarının dağıtımı halinde, bu kar payları üzerinden tevkifat yapılmayacaktır. Aynı şekilde 01/01/1999 ve 31/12/2002 tarihleri arasındaki hesap dönemlerinde elde edilen kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununa 4842 sayılı Kanunla eklenen Geçici 61 inci madde kapsamında tevkifata tabi tutulacak olan kazançların dağıtılması halinde de bu kar payları üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacaktır.

            Bu madde hükmüne göre, dağıtılan kar 31/12/2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve Kurumlar Vergisi Kanunu veya özel Kanunları uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilen kazanca ilişkin ise (serbest bölge kazancı, teknoloji geliştirme bölge kazancı, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen kazanç, Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 24 ve Geçici 28 inci maddelerinde düzenlenen istisna kazançlar gibi) dağıtılan karın bu kazançlara isabet eden kısmı üzerinden dağıtım sırasında gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Ancak, 2003 ve müteakip yıllardaki hesap dönemlerinde elde edilen söz konusu istisna kazançların dağıtılması halinde, dağıtılan bu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi uyarınca, kar dağıtımına bağlı tevkifatın yapılması gerekecektir.

            Diğer taraftan, 01/01/1999–31/12/2002 tarihleri arasındaki hesap dönemlerine ilişkin normal kazançların dağıtıma tabi tutulması halinde ise dağıtılan bu kar payları üzerinden, Tebliğin (A/3) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde gelir vergisi ve fon payı tevkifatı yapılacaktır.

            …” açıklamaları ile yine konuya ilişkin 04.09.2004 tarih ve 25573 sayılı resmi gazetede yayımlanan 85 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde;

 

“          …

2.4.1. Kar Paylarının Dağıtılması Halinde Tevkifat

            Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki istisna hükmünün, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi bulunmamaktadır.

            Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerekir.

            …” açıklamaları yer almaktadır.          

 

            Sorununuz, daha önce Türkiye’de vergi mükellefi olmayan serbest bölgede faaliyette bulunan kurumların yapılan Kanun değişikliği sonucu verginin konusuna girmeleri, mükellef olmalarından kaynaklanmaktadır.

            Kazanılmış haklar korunduğundan kazançları kurumlar vergisinden istisna olan bir şirketin, kurumlar vergisinden istisna olan 1996-2002 yılları kazançlarının dağıtımında tevkifat yapılıp yapılmayacağı soruluyor ve Geçici 62. madde gereği yapılmaması gerektiği belirtiliyor.

            Geçici 62. madde incelendiğinde; a,b,c bentlerinde sayılan kazançların tamamının kurum bünyesinde tevkifat yapılmış kazançlar olduğu ve bu nedenle mükerrer tevkifat yapmamak için kar dağıtımında ayrıca tevkifat yapılmayacağının hükme bağlandığı görülecektir.

            Halbuki tarafınızdan 1996-2002 yılları arasında serbest bölgede elde edilen kazançlardan verginin konusuna girmemesi nedeniyle kurumlar vergisi ödenmediği gibi, herhangi bir tevkifat da yapılmamıştır. Sözkonusu kazançlar sıfır vergi yüklüdür.         

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, 1996-2002 takvim yılları arası Serbest Bölge kazançları Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 62. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu serbest bölge kazançlarının 2006 yılında dağıtılması halinde ilgili yıllara ait dağıtılan karların tamamı üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.