Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı (18.06.2018)      Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)      Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)      7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)      Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)      Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)      Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Bankanın serbest bölgede bulunan şubesinde çalışan personelin ücret ödemesinin merkezden yapılması halinde gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK -61-    

Konu : Bankanın serbest bölgede bulunan şubesinde çalışan personelin ücret ödemesinin merkezden yapılması halinde gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hk.

 

                                                                                          

…..

Suadiye /İSTANBUL

 

İlgi :      …/05/2007 tarihli dilekçeniz.

           

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; … A.Ş.’nin Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak .. Serbest Bölgesinde bulunan şubesinde müdür olarak çalışmakta iken ../04/2005 tarihinde işvereninizce iş akdinize son verildiğini, ancak daha sonra mahkemece işe iadeniz ve çalışmadığınız sürelere ilişkin ücretlerinizin ödenmesi ve işe başlatılmamanız halinde tarafınıza tazminat ödenmesine karar verildiği, işvereninizce işe başlatılmayacağınızın bildirildiği ve söz konusu ücret ve tazminat ödemelerinizin serbest bölge dışındaki merkez şube tarafından tahakkuk ettirilerek ödendiği gerekçesiyle tevkifat yapılarak ödendiğini belirterek, fiili olarak serbest bölgede çalıştığınızdan elde ettiğiniz ücret ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunu sormaktasınız.

            193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde “işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler.” ücret olarak tanımlanmıştır.

            Aynı Kanunun 94.maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

            ....

            1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104. maddelere göre,” tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  

 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5084 sayılı Kanunun 8.maddesiyle değişik  6. maddesinde; “Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.….”hükmü yer almaktadır.

 

            Öte yandan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na 5084 sayılı Kanunun 9.maddesiyle eklenen Geçici 3.maddesinde;

            “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

            …..

 

           

            b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır.

            …..” hükümleri yer almaktadır.

 

            Serbest Bölgelerde elde edilen ücretlere söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için;

            -Serbest bölgenin faaliyete geçmiş olması,

            -Ödemenin dövizle yapılması ve Türkiye’ye getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsik edilmesi,

            -Faaliyetlerin ve ödemenin serbest bölgelerde yapılması,

            -Merkezi Türkiye’de bulunan işletmelerin, serbest bölgelerde faaliyet gösteren şubelerinde çalışan personele ödedikleri ücretlerin, bu şubelere tahsis edilen sermaye dışında merkezden gönderilen paralardan karşılanmaması,

            -Merkezden yapılan ücret tahakkukları ile ilişkilendirilmemesi,

            -Serbest bölgedeki şubelerin gelir ve giderlerinin merkezin Türkiye’deki hesaplarında yer almaması,

            gerekmektedir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, serbest bölgelerde çalışanların ücretleri gelir vergisinden istisna olup, ancak söz konusu ücret istisnasından faydalanılabilmek için, faaliyetlerin ve ödemenin serbest bölgede yapılması, merkezden yapılan ücret tahakkukları ile ilişkilendirilmemesi ve merkezi Türkiye’de bulunan işletmenin serbest bölgede faaliyet gösteren şubelerinde çalışan personele ödedikleri ücretlerin bu şubelere tahsis edilen sermaye dışında merkezden gönderilen paralardan karşılanmaması gerektiğinden, serbest bölgede bulunan banka şubesi çalışanı olarak tarafınıza yapılan ücret ve tazminat ödemelerinin söz konusu bankanın serbest bölge dışındaki  merkez şubeden tahakkuk ettirilerek tarafınıza ödenmesi nedeniyle bu ücret gelirinizden dolayı gelir vergisi istisnasından faydalanmanız mümkün değildir.

 

Bilgi edinilmesi rica ederim.