GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» İngiltere’de yerleşik bir firmaya “danışmanlık hizmeti verilmesi halinde, elde edilen kazancın ne şekilde vergilendirileceği hk

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-65-

 

Konu:  İngiltere’de yerleşik bir firmaya “danışmanlık hizmeti verilmesi halinde, elde edilen kazancın ne şekilde vergilendirileceği hk.

 

 

  

İlgi :      /2001 tarihli dilekçeniz.

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Dairesi Müdürlüğü’nün  vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyet gösterdiğinizi, İngiltere’de yerleşik bir firmaya, Türkiye’deki şirketin faaliyetlerini yorumlanması ve kontrolüne yönelik ve Türkiye’deki mali sistem ve diğer mevzuat hakkında danışmanlık hizmeti verdiğinizi, bu hizmetinizin karşılığı ödemenin İngiltere’den banka hesabınıza havale edildiğini belirterek, İngiltere’de yerleşik bu firmaya keseceğiniz serbest meslek makbuzunda gelir vergisi yapılıp yapılmayacağı konusunda görüşümüzü sormaktasınız.

            Konu ile ilgili olarak bağlı bulunduğunuz Kağıthane Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışmanın incelenmesinden; “2001 ve 2002 yıllarına ait defter ve belgeleriniz üzerinde sınırlı inceleme yapıldığı ve tutanak düzenlendiği, söz konusu tutanak da; 05/09/2001 tarihinde İngiltere’de mukim Zeneca Türkiye Ltd. firması adına A-000014 numaralı serbest meslek makbuzu ile tahsil edilmek suretiyle 12.563.849.400 TL. KDV dahil tevkifatsız makbuz düzenlediğiniz, ilgili kazancı defterinizin 12.sayfasına kaydettiğiniz, aynı makbuz ile ilgili olarak 01/10/2001 tarihinde A-000019 nolu serbest meslek makbuzu ile tahsil edilmek suretiyle 1.089.213.750 TL. KDV dahil kur farkı için  makbuz düzenlediğiniz ve 2001 yılına ait defterin 13.sayfasına kaydını yaptığınızı, 27/02/2002 tarihinde yine aynı şirket adına A-000037 numaralı serbest meslek makbuzu ile 16.147.120.000 TL. KDV dahil tevkifatsız  makbuz düzenlediğiniz, 2002 yılına ait defterin 2.sayfasına kaydettiğiniz ve söz konusu belgelerde tahsil ettiğiniz anlaşılan tutarların ödemelerinin de yurt dışından banka havalesi geldiğini beyan ve ifade ettiğiniz” anlaşılmıştır.

 

 

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65.maddesinde; Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” denilmektedir.

            Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun “vergi tevkifatı” başlıklı 94.maddesinde “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin bu  maddedeki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş olup, aynı maddenin (2) nolu bendinde, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere) % 22 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlere göre, Türkiye’deki bir işle ilgili olarak Türkiye’de temsilciliği veya şubesi olmayan İngiltere’de mukim Zeneca Türkiye Ltd. Şirketine Türkiye’de verdiğiniz danışmanlık hizmeti karşılığında bu şirketçe tarafınıza ödenen tutar üzerinden, gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Diğer bir ifade ile bu serbest meslek makbuzu stopaj yer almadan düzenlenecektir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.