GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlama tarihinin ne olacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-

Konu : Yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlama tarihinin ne olacağı hk.

 

……………..

Bahçelievler /İSTANBUL

 

İlgi : ….05.2007 tarihli dilekçeniz.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün…. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu,  …. İnşaatı Yapımı işini 27.12.2006 tarihinde imzaladığınız sözleşme ile yüklendiğinizi, söz konusu sözleşmede, işyeri teslim tarihinin 04.01.2007 tarihi olduğunu, işe fiilen 15.01.2007 tarihinde başlanıldığını ve işyeri teslim tarihinden itibaren 200 (ikiyüz) gün içinde bitirileceği belirtilerek,  yüklendiğiniz bu işin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini sormaktasınız.

            Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde,  birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.

            Bir işin bu madde kapsamına girmesi için, inşaat ve onarma işi olması ve işin taahhüde bağlı olarak yapılmasının yanısıra, işin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi de zorunlu olarak aranan koşullardandır. Bir inşaat ve taahhüt işinin yıllara sirayet etmesi ise, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin farklı yıllara tekabül etmesine bağlıdır. Bu itibarla, yıllara sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde işin başlangıç tarihi, sözleşmede yapılacak işin yer teslimi öngörülmüş ise yerin teslim edildiği tarih, yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirlenen işin fiilen başlangıç tarihi, sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarihtir.

            Bu açıklamalara göre, şirketinizin taahhüt ettiği …. İnşaatı Yapımı işinin başlama tarihi, işverenle 27.12.2006 tarihinde yapılan sözleşmede belirlenen sürede işyerinin teslim alındığı, 04.01.2007 tarihi olup, söz konusu işin yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 200(ikiyüz) gün içinde bitirilmesi halinde,  yıllara sirayet eden inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim