Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar İkinci Bölüm İrtifak Hakkı Tesisi Veya Kullanma İzni Verilmesi, Taşınmazın Bedelsiz Devri Ve İstihdam Üçüncü Bölüm Devir, Dönüşüm, Sona Erme Ve İptal Dördüncü Bölüm Son Hükümler (23.06.2018)      Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlama tarihinin ne olacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-

Konu : Yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlama tarihinin ne olacağı hk.

 

……………..

Bahçelievler /İSTANBUL

 

İlgi : ….05.2007 tarihli dilekçeniz.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün…. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu,  …. İnşaatı Yapımı işini 27.12.2006 tarihinde imzaladığınız sözleşme ile yüklendiğinizi, söz konusu sözleşmede, işyeri teslim tarihinin 04.01.2007 tarihi olduğunu, işe fiilen 15.01.2007 tarihinde başlanıldığını ve işyeri teslim tarihinden itibaren 200 (ikiyüz) gün içinde bitirileceği belirtilerek,  yüklendiğiniz bu işin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini sormaktasınız.

            Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde,  birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.

            Bir işin bu madde kapsamına girmesi için, inşaat ve onarma işi olması ve işin taahhüde bağlı olarak yapılmasının yanısıra, işin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi de zorunlu olarak aranan koşullardandır. Bir inşaat ve taahhüt işinin yıllara sirayet etmesi ise, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin farklı yıllara tekabül etmesine bağlıdır. Bu itibarla, yıllara sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde işin başlangıç tarihi, sözleşmede yapılacak işin yer teslimi öngörülmüş ise yerin teslim edildiği tarih, yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirlenen işin fiilen başlangıç tarihi, sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarihtir.

            Bu açıklamalara göre, şirketinizin taahhüt ettiği …. İnşaatı Yapımı işinin başlama tarihi, işverenle 27.12.2006 tarihinde yapılan sözleşmede belirlenen sürede işyerinin teslim alındığı, 04.01.2007 tarihi olup, söz konusu işin yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 200(ikiyüz) gün içinde bitirilmesi halinde,  yıllara sirayet eden inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim