Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668 (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Nakit iade işlemi sırasında damga vergisi kesintisi yapılmayacağı hak.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

 Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Diğer Vergiler Müdürlüğü

 

 

 

Sayı :  B.07.1.GİB.4.34.18.01/2.1.661.67-3633-2003                                                  10.04.2007

 

 

 

…………………………………..

 

 

İlgi : ….. tarih ve ………….. sayılı yazınız.

 

            Yazınızda; daireniz ……… vergi kimlik numaralı mükellefi …………. Sanayi Ticaret A.Ş.’nin indirimli orana tabi teslimlerinden dolayı 2006/1-12 dönemi ile ilgili olarak 3.758.269,29 YTL alacağının 3.500.000,00 YTL tutarındaki kısmı için nakden iade talebinde bulunduğu belirtilerek, söz konusu nakit iade işlemi sırasında damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.          

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir.

Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanununun 3 üncü maddesinde; “Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.” 4 üncü maddesinde de; “Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur.

            Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki  yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır.

            Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır.” hükümleri yer almaktadır.

            Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” bölümünün 1-a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli bir parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

             Söz konusu fıkrada, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımları dışındaki ödemeler sırasında düzenlenen kağıtların vergilendirilmemesi amaçlanmıştır.

 

 

             Diğer taraftan, 04.02.2005 tarih ve 25717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinin ”6.1.4.1.” maddesinde; “Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a bendi ile resmi daireler tarafından kişilere yapılacak ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlardan sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin olanların damga vergisine tabi tutulması, bunun dışındaki ödemeler sırasında düzenlenen kağıtların ise tabloda başka bir düzenleme olmadıkça vergilenmemesi amaçlanmıştır.

             Örneğin ücretlilerde vergi indiriminden doğan vergi iadesi, fazla veya yersiz tahsil edilen paraların iadesi, mahsup işlemleri sırasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.” denilmektedir

Bu itibarla,  488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı Tablo ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği hükümleri kapsamında, nakden iadesi yapılan tutarlar ile ilgili olarak (1) sayılı Tablo’nun “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” bölümünün 1-a fıkrası kapsamında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımı söz konusu olmadığından, daireniz …………. vergi kimlik numaralı mükellefi ……………… Sanayi Ticaret A.Ş.’nin indirimli orana tabi teslimlerinden dolayı 2006/1-12 dönemi ile ilgili olarak yapılan iade işlemi sırasında damga vergisi kesintisi yapılmaması gerekir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                              

                                                                                                                                                   Başkan a.

                                                                                                                                               Grup Müdür V.

                                                                    

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menderes Bulvarı, Maliye Sarayı C Blok Kat:2 34270 Aksaray/İSTANBUL

Tel:0212 635 98 33 Fax:0212 635 98 34

www.ist-def.gov.tr