Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı (18.06.2018)      Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)      Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)      7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)      Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)      Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)      Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Yatırım teşvik belgesi süresinin dolması halinde istisna uygulanıp,uygulanmayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)                  

 

 

TARİH: 06.06.2007

SAYI   : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.13/d.4592

 

KONU : Yatırım teşvik belgesi süresinin dolması halinde

                istisna uygulanıp,uygulanmayacağı

 

 

...........................................

 

 

3065 sayılı Kanunun 13/d maddesi ile yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin 1.08.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 87 Seri no.lu Katma Değer vergisi Genel tebliği’nin

 

            A. Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Yapılan Makine – Teçhizat Teslimlerine İlişkin İstisna başlıklı bölümünde;

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine 4369 sayılı Kanunla eklenen (d) bendine göre, teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine-teçhizat teslimleri vergiden müstesnadır. Bu hüküm uyarınca, teşvik belgesinde yer alsa dahi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlara yapılacak teslimlerde istisna uygulanamayacaktır.

            Ancak, bu hükmün yürürlüğe girmesinden sonra verilen bazı teşvik belgelerinde, mükellef olmayan yatırımcılar (bankalar, kamu kuruluşları vb.) için istisna öngörülmüş, belgeleri esas alan satıcılar da istisna kapsamında teslimde bulunmuşlardır. Teslimleri istisna kapsamına girmeyen ancak teşvik belgelerine dayanarak istisna uygulamış olan satıcıların kendi kusurlarından kaynaklanmayan bu işlemler nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi amacıyla, 4842 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa geçici 18 inci madde eklenerek Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesindeki istisnanın, teşvik belgesine sahip olan ancak katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimlerinde de uygulanması hükme bağlanmıştır.

             4842 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 24/04/2003 tarihinde yürürlüğe giren bu hükme göre, KDV mükellefiyeti olmayan yatırımcılara teşvik belgesine dayanarak 24/04/2003 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan teslimler, sözü edilen Kanunun 13/d maddesindeki istisna kapsamında mütalaa edilecektir. Bu nedenle, KDV mükellefiyeti bulunmayanlara 24/04/2003 tarihine kadar yapılan makine-teçhizat teslimleri dolayısıyla tarhiyat yapılmayacak, yapılmış olan tarhiyatlar Vergi Usul Kanununa göre düzeltilecek, satıcının bu tarhiyatlar nedeniyle yargı yoluna başvurmuş olması halinde ihtilaftan vazgeçilecektir.

            Öte yandan, 24/04/2003 tarihinden sonra, katma değer vergisi mükellefiyeti olmayan veya makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlara yapılacak teslimlerde ve bu malların ithalinde, teşvik belgesinde aksine bilgiler bulunsa bile katma değer vergisi uygulanacaktır. İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, katma değer vergisi mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı alarak, noter veya YMM onaylı örneklerini gümrük idarelerine veya yurt içindeki satıcılara ibraz edeceklerdir. Gümrük idareleri ve yurt içindeki satıcılar 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki diğer şartlar yerine gelmeden ve bu belge ibraz edilmeden istisna kapsamında işlem yapmayacaklardır. Satıcıların kendilerine ibraz edilen bu belgeyi Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaları gerekmektedir.”denilmektedir.

            Söz konusu tebliğlere ilişkin olarak yayımlanan 2 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile;

            -Yatırımcının vergi dairesinde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığının,

            -Yatırımcının iştigal konusu ve yatırım sonunda üretilecek mal ya da hizmetin mahiyeti göz önünde bulundurularak yatırım teşvik belgesi eki listelerde belirtilen makine techizatın indirim hakkı tanınan işlemlerle ilgili olup olmadığının,

-Yatırımcının durumunun tebliğde belirtilen şartlara uygun olmasının anlaşılması halinde kendisine belirtilen yazının verilmesi, hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, ............................................ Şti.’nin ........................................... tarihli ek dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, ........................................... tarih ........................................... sayılı Kobi Yatırım Teşvik Belgesinin süresinin ........................................... ay olarak belirlendiği, ...........................................  San. tarafından düzenlenen ........................................... tarih ........................................... sayılı, ........................................... tarih ........................................... sayılı, ........................................... AŞ.’nin ........................................... tarih ........................................... sayılı ve ............................................ Şti.’nin ........................................... tarih ........................................... sayılı faturaların muhteviyatı makinelerin söz konusu firmanın ........................................... tarih ...........................................sayılı Kobi Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımın “ Yurt İçinde Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi’nde yer alan, mallar ve makine ve teçhizat olduğu ve KDV istisnasından yararlanacağına dair Hazine Müsteşarlığı’nın şerhi bulunduğu görülmüştür.

            Buna göre, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde daireniz mükellefince KDV Kanunu’nun 13/d maddesi kapsamında teslimi gerçekleştirilen makine ve teçhizat ........................................... sayılı Kobi Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında makine ve teçhizat olduğundan ve söz konusu Yatırım Teşvik belgesinde belirlenen süre içerisinde teslim edildiğinden, 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve 2 No.lu KDV Sirküleri’nde yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni tarihli istisna belgesi verilmesi mümkün bulunmaktadır.