GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)      “ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru (15.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaya istisna uygulaması hk,

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)                  

 

 

 TARİH:16.05.2007

 SAYI   : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.17.3909

 

 KONU : Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaya istisna

                uygulaması,

 

 

...........................................

 

 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Kanunun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna edildiği belirtilmiştir.

 

            Kanunun 12/2. maddeleri uyarınca da bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için,

 

-         Hizmetler yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

-         Hizmetten yurtdışında faydalanılmalıdır.

 

Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalar 17, 26 ve 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

 

Hizmet ihracında katma değer vergisi istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (K) bölümünde yer alan aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

 

1 – Hizmet Türkiye’de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

2 – Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

3 – Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

4 – Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.

 

Kanunun 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Benzer bir konu ile ilgili olarak Bakanlık Makamı’ndan alınan bila tarih ve ........................................... sayılı yazıda;

 

            “Buna göre, serbest bölgeler katma değer vergisi uygulaması bakımından ülke sınırları içinde kabul edildiğinden ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan hizmetlere istisna sağlayan bir düzenleme de yer almadığından …………… A.Ş. tarafından ………….A.Ş.ne sunulan yeminli mali müşavirlik ve Ar-Ge harcamaları değerlendirme raporu ve düzenleme ve danışmanlık hizmetinin genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi olacaktır.” denilmektedir.

 

            Buna göre,Türkiye içinden serbest bölgedeki firmalara verilen hizmetler, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, firmanızca, serbest bölgede faaliyet gösteren ...........................................’ne verilen “Türk Standartlarına uygunluk belgesi” hizmeti  karşılığında alınan bedel genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim