GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Eşantiyon ve numune olarak verilen ürün bedellerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk,

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 TARİH: 25/11/2005

 SAYI   : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.03.8311

 KONU :Eşantiyon ve numune olarak verilen ürün bedel-

            lerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı,

 

 

…………………. A.Ş.

 

 

             İlgi dilekçenizde; firmanızın bayilik sözleşmesi yaptığı …………. Şti.ne ait işyerine bedelsiz olarak numune ve teşhir amaçlı ürün tesliminde bulunacağı belirtilerek ürün bedellerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

 

Bilindiği gibi 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde kurumlar vergisinin, 1. maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan giderler indirilecektir.

 

            Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler tadadi  olarak sayılmış  olup, aynı maddenin 1. bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

 

            Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme gideri de denilebilir.

 

            Bu itibarla, şirketinizin faaliyet konusu kapsamında bayilik sözleşmesi bulunan …………... Şti.’ne ait işyerindeki teşhir salonunu çeşitli ürünleri gösterecek şekilde granit seramik ile kaplaması için vermiş olduğu ürünlerin işletmenizin satışını artırmak amacıyla yapılan reklam harcaması olarak kabul edilerek Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesi uyarınca gider olarak kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

 

            Diğer taraftan, benzer bir konuyla ilgili olarak Bakanlık Makamı’ndan alınan 11/11/1993 tarihli ve 68288 sayılı yazıda;

 

            “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3/a maddesine göre, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi teslim sayılan hal kapsamında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

 

            Bu çerçevede; adı geçen firmanın gerek kendi ürettiği, gerekse piyasadan satın aldığı malları tanıtım, reklam, satışları artırmak vb. amaçlarla bedelsiz olarak vermeleri işlemi, Kanunun 3/a maddesi gereğince vergiye tabi olup, bedelsiz verilen malların emsal bedelleri üzerinden vergi hesaplanması gerekmektedir.”denilmektedir.

 

            Buna göre,  bayilik sözleşmesi yaptığınız ………….. Şti.’nin teşhir salonunun firmanız tarafından bedelsiz olarak çeşitli ürünleri gösterecek şekilde granit seramikle kaplanması işlemi  Kanunun 3/a maddesi gereğince vergiye tabi olup, emsal bedel üzerinden vergi hesaplanması gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, reklam amaçlı olarak verilen bu seramiklerle ilgili yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.