Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar İkinci Bölüm İrtifak Hakkı Tesisi Veya Kullanma İzni Verilmesi, Taşınmazın Bedelsiz Devri Ve İstihdam Üçüncü Bölüm Devir, Dönüşüm, Sona Erme Ve İptal Dördüncü Bölüm Son Hükümler (23.06.2018)      Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Mahsup talebi ile ilgili belgelerin eksik ibraz edilmesi nedeniyle YMM Raporu ibraz tarihine kadar gecikme zammı uygulanması hk.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı

Katma Değer Vergisi Gelir

Müdürlüğü

 

 

TARİH: 24.03.2004
 SAYI   :
KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.32.1773
 
KONU : Mahsup talebi ile ilgili belgelerin eksik ibraz

                edilmesi nedeniyle YMM Raporu ibraz tarihine
                kadar gecikme zammı uygulanması.

 

 

 

………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

            Daireniz mükelleflerinden ………. vergi no.da kayıtlı ………. AŞ. tarafından Defterdarlığımıza hitaben verilen ……… tarihli dilekçede sorulan hususlarla ilgili olarak dairenizden alınan ilgi (…) yazınızda, mükellefin tarh dosyasının tetkikinde ……… tarih ve ……. sayılı dilekçe ile ………. dönemi Kurumlar Vergisinin …. taksidine ………. dönem KDV iade alacağından mahsup talep ettiği, ancak ilgili dönem ile ilgili KDV iade alacağına konu olan belgelerin mahsup dilekçesi tarihi itibariyle dairenize ibraz edilmediği, daha sonra YMM KDV İadesi Raporu ibraz edildiği, 

            Ödevli firmanın Kurumlar Vergisinin ... taksidine vade tarihinden önce mahsup talep ettiği, ancak mahsup dilekçesi ekinde veya ayrıca …….. dönemine ait KDV iade evrakları dairenize ibraz edilmediğinden YMM KDV İadesi Tasdik Raporu’nun teslim tarihine kadar vergi aslına gecikme zammı uygulanmak suretiyle mahsup işlemlerinin gerçekleştirildiği, 

            Ödevlinin düzenlenen ödeme emrini dava konusu yaptığı, dava sonucunda ödevli mahsup dilekçesini vade tarihinden önce verdiğinden eksik evrakların tamamlatılması yoluna gidilmesi gerektiği gerekçesiyle ödeme emrinin iptal edildiği, 

            Ancak ödevli firmanın mahsup talebine YMM KDV İadesi Tasdik Raporu teslim tarihine kadar gecikme zammı hesaplamak suretiyle mahsup işlemlerinin gerçekleştirildiği, söz konusu dava sonucunda vergi aslına gecikme zammı alınmaması gerektiği veya alınamayacağı yönünde bir ifade veya kararın bulunmadığı, 

            Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinin mahsup işlemleriyle ilgili bölümlerinde de belirtildiği üzere mahsup talebinin evrakları eksiksiz olarak ibraz edildiği       (olayımızda YMM KDV İadesi Tasdik Raporu’nun ibrazına kadar) tarihte geçerli olacağı belirtilmektedir. 

23.11.2001 tarih, 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin I Genel Esaslar / 1.1. Mahsup Yoluyla İade başlıklı bölümünde; 

“Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir. 

 İade alacağı öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilir. Artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı mükelleflerin ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup yapılır. 

            Mahsup talebi, bu Tebliğin (I/1.1.3.) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez. Mahsup talebinin yerine getirilmesinde gümrük beyannamelerinin teyidi beklenmez. Ancak teyidin olumlu gelmemesi halinde mahsup tarihi itibarıyla gerekli tarhiyat işlemi yapılır.”denilmektedir. 

Yine 1.1.2. Mahsup Talebi başlıklı bölümünde; 

“Mahsup talebinin geçerlik kazanabilmesi için talebin bir dilekçe ile yapılması şarttır. İade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubunun da talep edilmesi mümkündür. Ancak bu borçlar muaccel hale geldikçe mahsup talebinin, muaccel hale gelen her borç için ayrı dilekçe verilmek suretiyle yenilenmesi gerekir.  

Mahsup dilekçesi ve iade için aranan belgelerin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte vergi dairesine ibraz edilmiş olması kaydıyla, vergi dairelerince yapılan işlemler sırasında meydana gelen gecikme nedeniyle zamanında mahsubu yapılamayan vergiler için gecikme zammı uygulanmaz. Belgelerin beyanname verildikten sonra tamamlanması halinde, belgelerin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla işlem yapılır.”denilmektedir. 

Aynı Tebliğin 1.1.3. Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler başlıklı bölümünde de; 

Nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla aşağıdaki belgelerin de vergi dairesine ibrazı şarttır. 

i. Gümrük beyannameli mal ihracında 

- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali    müşavirce onaylı örneği), 

Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin verilmesi de   yeterlidir. Bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının adı-soyadı veya unvanı, intaç ve çıkış tarihlerine yer verilir. Gümrük beyannamelerinin yerine liste veren mükelleflerin iade taleplerinin değerlendirilmesi sırasında listelerde yer alan bilgilerde eksiklik bulunması veya tereddüt edilen durumlarda gümrük beyannamelerinin aslının veya örneğinin istenebileceği tabiidir. 

- Satış faturalarının fotokopisi veya listesi, 

- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç  edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo.    

Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri, ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi listesini de verirler.”denilmektedir. 

Diğer taraftan ilgi yazınız eki ……….’nin …….. tarih ve Esas No:…….., Karar No:………. sayılı Kararında “………………ihracattan doğan KDV iade alacaklarının bulunduğu ve mahsup dilekçesinin tahakkuk eden … dönemi Kurumlar Vergisi borcunun … taksidinin vade tarihinden önce verilmiş bulunması tartışmasız olup, Gümrük Çıkış Beyannamesinin eksik olduğu, mahsup dilekçesine eklenmediği nedeniyle yükümlü mahsup talebinin reddinde yasal uyarlık bulunmamaktadır. Zira eksik olan belgelerin tamamlattırılması yoluna gidilmesi gerekirken, vergi dairesi nezdinde vergi iade alacağı bulunan davacı talebi reddedilerek ve yükümlüye mükerrer olarak vergilendirilecek şekilde ödeme emri düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”denilmektedir.

 

Buna göre, gerek ………….si gerekse ……….ı, mahsup talebinde bulunulan borcun mahsup talep dilekçesi yok farzedilerek düzenlenen ödeme emrinin iptaline yönelik olup mahsup talep edilen borcun vadesinden mahsubun yapılmasına esas olan belgelerin tamamlandığı tarihe kadar arada geçen süre için hesaplanan gecikme zammı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, borcun vade tarihinden mahsubun yapılabilmesi için zorunlu olan belgelerin tam olarak ibraz edildiği tarihe kadar, söz konusu belgelerin YMM raporu ile ibraz edilmesi halinde raporun vergi dairenize ibraz tarihine kadar arada geçen süre için gecikme zammı uygulanması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini gereğini ve dilekçesine istinaden mükellefine de bilgi verilmesini rica ederim.