Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668 (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Yurt dışında yerleşik grup firmasından alınan kredi üzerinden ödenen faizlerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-30                  

Konu :Yurt dışında yerleşik grup firmasından alınan kredi üzerinden ödenen faizlerden

            tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

 

                       

 

…..

GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

            ….Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün…. vergi kimlik numaralı mükellefi ….. Otomasyon San.ve Tic.A.Ş. tarafından Müdürlüğümüze verilen ve bir örneği ilişikte gönderilen …06/2007 tarihli dilekçesi ve ekleri incelenmiş, adı geçen şirketin hidrolik ve pnömatik malzeme alım-satımı ve montajı işi ile iştigal ettiği, Hollanda da kurulu yurt dışı grup firmalarından olan ve esas faaliyet konusu başka şirketlerin kurulması, finansmanı, yönetimi ve bunlara iştirak etmek olan …… Nederlend B.V.’den kredi kullanmayı planladığı belirtilerek, ana sözleşmesinde başka şirketlere finansman sağlayabileceği belirtilen ancak fiiliyatta sadece ilişkili firmalara kredi sağlayan Hollanda da yerleşik grup şirketinden alacağı kredi üzerinden hesaplanan faiz ödemeleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususu sorulmakta olup, sorulan hususa ilişkin Müdürlüğümüz görüşü aşağıda yer almaktadır.

             Bilindiği gibi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12.maddesinde, kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacağı, yapılacak karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

                Öte yandan, anılan Kanunun 30 uncu maddesinde, “1) Dar mükellefiyete tâbi kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır:

            ......

 

            ç) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları.

            ça)  [(2006/11447 sayılı B.K.K. ile belirlenen alt bent. Yürürlük; 01.01.2007) Her nevi alacak faizlerinden;

             i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) % 0,

            ii) Diğerlerinden % 10,

            .....

 

            (7) Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır.

            .....

            b) Yurtdışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.

            ....”hükmü yer almaktadır.

            Konu ile ilgili olarak 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “Vergi Kesintisi Kapsamında olmayan Ödemeler” başlıklı 30.5.3. bölümünde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30.maddesinin 7.fıkrasında yapılan düzenlemenin, sadece Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelere yapılan ödemeleri kapsadığı, Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkeler dışındaki ülkelere yapılan ödemelerin bu fıkra kapsamına girmediği açıklanmış olup, Hollanda, Bakanlar Kurulunca vergi cenneti olarak ilan edilmemiştir.

            Diğer taraftan, 01.01.1989 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın "Faiz"i düzenleyen 11 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında;

            "1. Devletlerden birinde doğan ve diğer Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

            2. Bununla beraber, sözkonusu faiz elde edildiği Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak bu şekilde alınacak vergi;

            a) Vadesi iki yılı aşan bir borç dolayısıyla ödenen faizde, faizin gayrisafi tutarının % 10'unu;

            b) Diğer tüm durumlarda, faizin gayrisafi tutarının yüzde % 15'ini,

aşmayacaktır." hükmü yer almaktadır. 

            Adı geçen şirketin dilekçesi ekinde yer alan Hollanda da mukim …. Nederland B.V. şirketinin Kuruluş Sözleşmesinin tercümesinin 2.maddesinde, şirketin kuruluş amacının başka şirketlerin kurulması, finansmanı, yönetimi ve bunlara iştirak, bu şirketlere ait sermayenin ve onlara ait, onlarla bağlantılı ve/veya onlar tarafından sağlanabilecek kelimenin en geniş anlamında her şeyin yatırımının yapılması, şirketlerin amaçları ne olursa olsun, finanse etmek ya da bunlara iştirak etmek, bu hisse paylarıyla, iştiraklerle ve mali haklarla ilişkili her türlü hakları kullanmak, yönetmek olduğu belirtilmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, Hollanda’da mukim …. Nederland B.V. şirketinin ana sözleşmesinin sadece ilişkili şirketlerin finansmanını sağlamak amacının yanında başka alanlarda da faaliyet göstermesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi nedeniyle (her ne kadar fiiliyatta  sadece ilişkili firmalara kredi sağlasa da) münhasıran finansman hizmeti veren bir kuruluş olmadığı anlaşıldığından  adı geçen şirketten yapılan borçlanmaların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12.maddesi hükümleri doğrultusunda şirketin özsermayesinin 3 katını aşan kısmının örtülü sermaye olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, alınan kredi tutarının özsermayenin üç katını aşıp aşmadığına bakılmaksızın bu kredilere ilişkin olarak yapılacak faiz ödemeleri üzerinden (Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri de dikkate alınarak) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30.maddesi hükümleri gereğince (2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca) % 10 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesi ve Müdürlüğünüzü ilgilendiren hususların da cevaplandırılarak Müdürlüğümüz görüşü ile birlikte mükellefe bilgi verilmek üzere Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğüne gönderilmesini arz ederim.