GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Kendi elemanlarını taşımak için muhtelif kişilerden sözleşme karşılığı kiralanan araçlarda vergi levhası bulundurma ve tasdik zorunluluğu olup olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

    

 

SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-2/5-2516                                            23.02.2008*2562                                                        
KONU: Kendi elemanlarını taşımak için muhtelif
kişilerden sözleşme karşılığı kiralanan araçlarda
vergi levhası bulundurma ve tasdik zorunluluğu
olup olmadığı hk. 

 

                               ..................

                          ......................................................

                           ................................................................

     .................................

 

İLGİ: .............................. tarihli dilekçeniz.

 

            İlgi dilekçeniz incelenmiş olup konuyla ilgili bağlı bulunduğunuz .........................Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışmadan, 21.10.2005 tarihinden itibaren turizm, taşımacılık işi ile faaliyet gösterdiğiniz, iş yeri adresinizde yapılan yoklama sonucu düzenlenen 17.04.2006 tarih, 4538 sayılı yoklama fişiyle, şirketinizin 31.03.2006 tarihinden itibaren kendi çalışanlarınızı taşımak amacıyla muhtelif kişilerden bir yıllık sözleşme karşılığı özel binek otomobilleri kiraladığınız ve söz konusu araçlara ait vergi levhalarının tasdik edilmesini  talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

             Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinin 3.fıkrasında; “Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” Hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu madde uyarınca levha asılmasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili yayımlanan  142,143,146 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 224 seri numaralı Gelir Vergisi Genel tebliğinde vergi levhası asmak zorunda olanlar, vergi  levhasında bulunacak bilgiler, asılacak yerler, şekil ve ebat, tasdik ve asılma süreleri, kimler  tarafından nasıl ve ne zaman  tasdik edileceğine dair açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca 272 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere levhalarını vergi dairelerinin yanı sıra tebliğin 3’üncü  maddesinde  sayılan  meslek  mensuplarına da tasdik  ettirmelerine olanak  sağlanmıştır.

 

            Konuyla ilgili olarak 143 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin III. bölümünde şu açıklamalara yer verilmiş bulunmaktadır.

 

            “Diğer taraftan, 142 sıra numaralı Genel Tebliğin (B/III-e) bölümünde açıklanan Taşıt işletmelerinin taşıtlarına da vergi levhası asması yükümlülüğünün diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarına da teşmili suretiyle uygulamanın yanlış yürütüldüğü Bakanlığımıza intikal eden müracaatlardan anlaşılmaktadır.

 

            Taşıt işletmesi deyimi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, yapılan kontroller sırasında düzenlenen tutanaklara göre işlem yapılmadan önce ilgili vergi dairesince mükellefin faaliyet konusunun araştırılması ve bu araştırma sonunda faaliyetin taşıt işletmeciliği olmadığının tespiti halinde, mükellef adına ceza uygulanmaması gerekmektedir.”denilmektedir.

 

            Buna göre, esas faaliyet konusu ücret karşılığı yolcu veya eşya taşımak olan mükelleflerin araçlarında vergi levhası bulundurma zorunluluğu olup, diğer mükelleflerin sahip oldukları araçlarda vergi levhası bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

            Bu nedenle, firmanız tarafından kendi bünyesinde çalışanlarını taşımak amacıyla bir yıllık sözleşme karşılığında kiralamış olduğu araçların ticari amaçla kullanılmadığı vergi dairesince düzenlenen yoklama ile tespit edilmiş olduğundan, söz konusu araçlara ait vergi  levhalarının tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                  

 

Başkan a.
Grup Müdür V.