Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 386) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar İkinci Bölüm İrtifak Hakkı Tesisi Veya Kullanma İzni Verilmesi, Taşınmazın Bedelsiz Devri Ve İstihdam Üçüncü Bölüm Devir, Dönüşüm, Sona Erme Ve İptal Dördüncü Bölüm Son Hükümler (23.06.2018)      Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Yurtdışında yapılan montaj işinden sağlanan kazançlarla ilgili olarak Türkiye’ye getirilen dövizin bozdurulmasının gerekip gerekmediği hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

   

Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-5/1-h/7563                                       

Konu: Yurtdışında  yapılan  montaj  işinden sağlanan  kazançlarla  ilgili olarak  

Türkiye’ye   getirilen dövizin bozdurulmasının gerekip gerekmediği hk.

 

           

 

…………………..

Kadıköy /İSTANBUL

 

İlgi :…..04.2007 tarihli dilekçeniz.

       

            İlgi’de kayıtlı dilekçenizde, ………. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ……………vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz belirtilerek, şirketinizin …………………. firması ile Romanya’da lastik imalatı yapacak fabrikanın makine ve ekipmanlarının montajına ilişkin yapılan sözleşme kapsamında Türkiye’ye getireceği dövizin bozdurulmasının gerekip gerekmediği ile hizmetin ifa edildiği dönem ile hizmet bedelinin tahsil edildiği dönemin farklı olması durumunda kazancın hangi dönemde ve nasıl beyan edileceği konularında görüşümüz sorulmaktadır.

      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3. maddesinde, birinci maddede sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamının vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinde; yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların, kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 6.maddesinin birinci fıkrasında  kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak 3 Nisan 2007 tarih ve 26482 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı 5.9. bölümünde, “Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Benzer şekilde, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir işyeri bulunması gerekirken, bu işlere bağlı teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup yurt dışındaki inşaat işine bağlı olarak Türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan yararlanılabilecektir.

Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.

Öte yandan, yurt dışındaki şubelerden elde edilen kazançların genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu, Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir. Bu hususun Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, kazancın kambiyo mevzuatına göre fiilen Türkiye’ye getirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Faaliyette bulunulan yabancı ülkede kazanca tasarruf edilebilmesi yeterlidir.

Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar dikkate alınacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan,   21/08/1988 tarih ve 19906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “İşyeri” başlıklı 5. maddesinde, “1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün isinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü ise ilişkin sabit bir yer anlamına gelir.

 2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır:

                  …

                  g) i) Altı ayı aşan bir süre devam eden inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi…” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin ………………… firması ile Romanya’da lastik imalatı yapacak fabrikanın makine ve ekipmanlarının montajına ilişkin yapılan sözleşme kapsamında döviz olarak elde edeceği kazancın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendinde yer alan istisnadan faydalanabilmesi için Türkiye ile Romanya Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın 5. maddesinin 2/g-i bendi hükmü ile 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.9. bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca şirketinizin Romanya da yapacağı montaj işini bu ülkede bulunan bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla yapması ve söz konusu montaj işinin en az altı ayı aşan bir süre devam etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kurumunuzca Romanya da bir işyeri veya daimi temsilci bulundurulmadan veya altı aydan az bir sürede Romanya da kalınması halinde yapılacak olan montaj işi ihracat olarak değerlendirilecektir.

Dolayısıyla, Şirketinizce anılan ülkede yapılacak olan montaj işinin bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığıyla veya altı aydan fazla bir süreyle Romanya da kalınması suretiyle yapılması halinde söz konusu montaj işinden elde edilecek olan kazancın Türkiye’ye getirilmesi durumunda döviz olarak intikal ettirilen kazancın bozdurulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda, söz konusu kazancın şirketinizin Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir. Ancak, söz konusu montaj işinden elde edilerek şirketinizin genel sonuç hesaplarına intikal ettirilecek olan kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurlarıyla değerlendirilmesi gerekmekte olup, T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurların dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu istisnadan yararlanabilmek için yurt dışında gerçekleştirdiğiniz montaj işinden elde ederek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettireceğiniz kazancın şirketiniz tarafından faaliyette bulunduğunuz yabancı ülkede (Romanya da) tasarruf edilebilmesi yeterlidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.