Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (22.09.2017)      Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.09.2017)      Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (20.09.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (15.09.2017)      Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 95 (12.09.2017)      GİB'de DUYURU (26.08.2017)      Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (26.08.2017)      2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi (25.08.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Şirketin Emniyet Müdürlüğüne aldığı aracın kazanç tespitinde indirime konu edilip edilemeyeceği hk

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

Sayı    : B.07.1 .GİB.4.34.l6.01/KVK-10 /7437                               

Konu :  Şirketin Emniyet Müdürlüğüne aldığı aracın kazanç tespitinde indirime konu edilip             

              edilemeyeceği hk.

 

 

 

 

……………………………

Büyükçekmece/İSTANBUL

 

 

 

İlgi: …../01/2007 tarihli yazınız.

 

            İlgide kayıtlı yazınızda, ……………… Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ……………… vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, 2006 yılı Temmuz ayında ……………………. Tic. Ltd.Şti.’ den, alınan 1 adet …………………… marka aracın ………………. Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlandığı, faturasının satıcı firma tarafından adı geçen kurum adına kesildiği, bedelinin ise şirketiniz tarafından ödendiği belirtilerek,  bahsi geçen emniyet müdürlüğüne bağışlanan araç için yapılan harcamanın kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağını sorulmaktadır.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinin c fıkrasında; “Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmının indirim konusu yapılabileceği, 2. fıkrasında ise, bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedelinin veya mukayyet değerinin bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Bu hükme göre, …………………… Şti.’nden alınarak şirket aktifinize kaydedeceğiniz 1 adet …………………. marka aracın, ……………… Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, aracın alım değerini, cinsini ve adedini belirten alındı makbuzu karşılığında hibe etmeniz yada ilgili kurum tarafından alınan aracın maliyet bedelinin şirketinizce, ilgili kurumun adınıza düzenleyeceği bağış makbuzu karşılığında nakden ödenmesi halinde, yapacağınız bağışları 2006 yılına ait kurum kazancınızın  %5’ine kadar olan kısmını, kurum kazancınızın tespitinde indirim konusu yapmanız mümkün olacaktır.

 

 

 

 

 

Ancak,  bağışlanan aracın şirketiniz tarafından satın alınmadan, başka bir deyişle bağışlanmak üzere de olsa şirketinizin aktifine kayıt edilmeden bedelinin satıcı şirkete ödenmesi ve faturanın doğrudan …………………………. Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü adına düzenlenmesi halinde adı geçen kuruma yapılan bağışın kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün değildir.

 

            Bilgi edinilmesi rica ederim.