Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668 (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» İş ortaklıklarının vergilendirilmesi hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

    

 

Sayı    : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/KVK-2-7388                                               

Konu  : İş ortaklıklarının vergilendirilmesi hak.

 

 

…………………..

 GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLGİ: ……..12.2006 tarih ve …….. sayılı yazınız

 

            İstanbul …………………….. Birimi hakkında alınan ilgi yazınız ve eki adı geçen Kuruma ait 21.12.2006 tarih ve …………………….. sayılı yazı incelenmiş olup Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.

            Bilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde konusu gelir vergisini unsurlarından oluşan kurumlar vergisine tabi mükellefler;

a)      Sermaye şirketleri,

b)      Kooperatifler,

c)      İktisadi kamu kuruluşları,

ç)   Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,

d)   İş ortaklıkları

            olarak sayılmış, Kanunun 2. maddesinin 7. bendinde iş ortaklıklarının tanımı maddede  fıkralar halinde yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler olarak yapılmış, bunların tüzel kişiliklerinin olmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği belirtilmiştir.

            Diğer taraftan Kanunun 3. maddesinin 1. bendiyle Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden tam mükellefiyet kapsamında,

2. bendiyle Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilecekleri hüküm altına alınmıştır.

            İş ortaklıkları, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinin A, B, C ve Ç bentlerinde yazılı kurumların; kendi aralarında, şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardır.

            Kanunun 2. maddesinin 7. bendiyle adi şirket şeklinde faaliyette bulunan ortaklıklara diledikleri takdirde belirtilen unsurları taşımaları şartıyla iş ortaklığı olarak faaliyetlerini sürdürebilme olanağı sağlanmıştır.

            Kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için en az aşağıdaki unsurları taşıması gerekir.

            - Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,

            - Ortaklığı belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle kurulması,

            - İş ortaklığı konusunun, belli bir iş olması,

            - Birlikte yapılacak olan işin, belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi,

            - İşin, birden fazla takvim yılına yaygın; inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetler olması,

            - İş ortaklığı ile işveren arasında bir taahhüt sözleşmesinin olması,

            - arafların, müştereken taahhüt edilen işin, belli bir veya birden fazla bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,

            - İşin bitiminde kazancın paylaşılması,

            - Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken taahhüt edilen işin bitimi ve Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi,

            Yukarıda belirtilen genel unsurlar dikkate alındığında, her ortağın işin belli bir bölümünün yapımı taahhüt ettiği konsorsiyumlar, iş ortaklığı tanımı dışında kalmaktadır. Bu tür ortaklıklarda (konsorsiyum) her bir ortağın yapacağı işin taahhüt sözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunludur. Ancak, taahhüt sözleşmesinde belirtilmemekle beraber, ortakların kendi aralarında yapacakları mukavele ile her bir ortağın yükleneceği işin belirlenmesi ve işveren idarece de bu mukavelenin kabulü halinde, iş ortaklığı söz konusu olmayacak, bu tür ortaklık “konsorsiyum” olarak adlandırılacaktır.

            İş ortaklığı, devamlılık arzeden ve aynı nitelikte olan iş veya işler için değil, belirli bir sürede bitecek bir iş için kurulacak ve tam mükellefiyete tabi olacaktır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre İstanbul …………………. Birimine Dünya Bankasından sağlanan kredi kapsamında İstanbul …………………….Projesi kapsamında İstanbulda yaşanacak olası bir depreme karşı İstanbulu hazırlayan bir süreci başlatmak amacıyla gelecekte meydana gelebilecek depremlerde görülecek ekonomik, sosyal ve finansal etkinlikleri azaltmak, afet yönetimi ve acil yardım müdahale kapasitesini artırmak ve öncelikli kamu binalarını güçlendirerek veya yeniden yaparak doğabilecek zararları azaltmak için mal ve hizmet alımları için  ………….. kuran firmaların adi ortaklık olarak (KDV ve Muhtasar Beyanname mükellefiyeti) dikkate alınmaları gerekmekte olup belli bir iş için meydana gelen ………….diğer şartlara da haiz olunması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinin 7. bendi kapsamında iş ortaklığı (Kurumlar Vergisi, KDV ve Muhtasar Beyanname mükellefiyeti) olarak vergilendirilmeleri olanaklıdır. Ancak konsorsiyumların herhangi bir vergi mükellefiyetinin söz konusu olamayacağı hususu ise tabiidir.

 

            Bilgi edinilmesini arz ederim.