Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (20.02.2018)      GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Aynı günde aynı kişi ve kurumlara yapılacak işlemlerin tek bir işlem olarak kabulü hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

    

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/mük 257/12957                              18/06/2007*4759

 

Konu   : Aynı günde aynı kişi ve kurumlara yapılacak işlemlerin tek bir işlem olarak kabulü hk.

 

 

                                   ……………………

 

İlgi: 04/05/2007 tarihli dilekçeniz.

 

            İlgi dilekçenizde;  ………..Vergi Dairesi Müdürlüğünün  vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, yurtiçinde toptan ve perakende piliç, hindi, et alım satımı yaptığınız, merkez ve iki şubenizde toptan satış yapmanız nedeniyle mal teslimlerinde aynı günde aynı kişi ve kurumlara farklı yerlerden fatura tanzim ettiğiniz belirtilerek aynı kişi ve kuruma aynı gün içinde düzenlenecek fatura bedelleri farklı tarihlerde tahsil edildiğinde tevsik zorunluluğu olup olmadığı, düzenlenecek faturaların ayrı ayrı mı değerlendirileceği yoksa tek bir işlem mi sayılacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

            Bilindiği gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinde; “Maliye Bakanlığı;

            …

2.Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye

yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 320 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı, İşlem Tutarı ve Başlangıç Tarihi”  başlıklı bölümünün dördüncü paragrafında;

“Tespit edilen tutarın üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğundan kaçınmak amacıyla parçalara ayrılması kabul edilmeyecek, aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir.”,

324 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel TebliğinA)Vadeli Satışlarda:” başlıklı bölümünde;

 

          Söz konusu tebliğlerle mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapılacak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunda olduğu belirtilmiştir.
          Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, tevsik kapsamında olan mal ve hizmet bedelinin 10.000.000.000 Türk Lirasını aşması yeterli olacaktır. Bir başka ifadeyle faturada gösterilen meblağın tevsik kapsamındaki tutarı aşması yeterlidir. Bu bedelin farklı tarihlerde ödenmesinde her bir ödemenin tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi gerekecektir.

          Örnek: Mükellef A, 30.000.000.000 Türk Lirası bedelindeki bir malını satmış ve bunun faturasını düzenlemiştir. Ancak malın bedeli 5 taksit halinde ödenecektir. Fatura bedeli belirlenen limiti aştığından taksit tutarları banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla ödenecektir.”

 

denilmektedir.

 

            Öte yandan 332 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bu uygulamaya ilişkin tespit edilen 10.000.-YTL’lik limitin, 01/05/2004 tarihinden itibaren 8.000.-YTL olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

 

            Bu açıklamalara göre; aynı kişi veya kuruma aynı gün tanzim edilen faturalar tek işlem sayılacağından tek fatura tutarının veya bu faturaların toplam tutarının 8.000.-YTL’yi aşması halinde de aynı gün ya da farklı günlerde tahsil edildiğine veya ödendiğine bakılmaksızın tevsik zorunluluğu bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.