Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı (18.06.2018)      Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)      Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)      7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)      Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)      Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)      Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan mükelleflerin posta yoluyla göndermeleri halinde tahakkuk girişlerinin yapılıp yapılmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

    

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/Mük-257                                15.06.2007*4726

 

Konu   : Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan mükelleflerin  posta yoluyla göndermeleri halinde tahakkuk  girişlerinin yapılıp yapılmayacağı

 

                       

………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İLGİ: 25.05.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.80.26/22109 sayılı yazınız.

 

            İlgide kayıtlı yazınızda, beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan mükelleflerin posta kanalı ile göndermeleri halinde söz konusu beyannamelerin tahakkuk işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

 

            Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mük. 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulamasına ilişkin düzenlemeler; 340,346, 357 ve 367 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, 15 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri, 2004/11 ve 2005/1 Seri No’lu Uygulama İç Genelgeleri ve 2006/1 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde yapılmıştır.

 

            Öte yandan, 346 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “2. Beyannamelerini Elektronik ortamda Göndermek Zorunda Olanlar” bölümünün ilk paragrafı 367 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden; 31.12.2006 tarihi itibariyle aktif toplamı 50.000 Yeni Türk lirasını veya 2006 takvim yılına ait ciroları toplamı 100.000 Yeni Türk lirasını aşanlar (adi ortaklıklarda belirtilen bu hadler her bir ortak bakımından ayrı ayrı dikkate alınacaktır.) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini, Kurumlar Vergisi Mükellefleri ise hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Kurumlar Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar” şeklinde bu tebliğin yayımı tarihi itibariyle değiştirilmiştir” denilmektedir. 

 

            351 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7. paragrafında; “346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aktif ve ciro toplamları belirtilen hadleri aşan ve bu nedenle beyannamelerine elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, tebliğde belirtilen beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri zorunludur. Söz konusu zorunluluğa beyannamelerin verilmesi gereken kanuni sürenin sonuna kadar riayet etmeyenlere her halükarda mükerrer 355’nci maddede yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.” denilmiştir.

 

            Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak yayımlanan 2005/1 Sıra No.lu Uygulama İç Genelgesi’nin “III- Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğu Getirilen Beyannamelerle İlgili Olarak Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde;

 

            “…….

 

            Gerek yukarıda belirtilen limitlerin aşılması, gerekse hiçbir limite bağlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilme mecburiyeti getirilen beyannamelerin, mükellefler tarafından posta vasıtasıyla gönderilmesi halinde, vergi dairesince beyannameler Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen şekilde işleme tabi tutulacaktır. Elektronik beyanname verme zorunluluğuna uymadıkları için kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasına ilişkin ceza ihbarnamesi beyanname verme dönemini izleyen ay içerisinde düzenlenecektir.” denilmektedir.

 

            Ayrıca, Otomasyonlu Vergi Daireleri İşlem Yönergesi’nin 38’inci maddesinde, beyannamelerde tespit edilen hususlarla ilgili yapılacak işlemler açıklanmış olup, anılan maddenin 7’nci fıkrasının (b) bendinde; “posta ile gönderilen beyannamelerde; tahakkuka engel bir durum söz konusu değil ise tahakkuk işlemine tabi tutulur. Tahakkuka engel bir durum söz konusu ise beyanname değerlendirme masasına verilir.” hükmü mevcuttur.

 

            Buna göre, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükelleflerin bu zorunluluğa uymayarak beyannamelerini posta kanalı ile göndermeleri, söz konusu beyannamelerin tahakkuk işlemine tabi tutulmasına engel bir durum teşkil etmemekte olup, bu beyannamelerin tahakkuk işlemlerinin yapılarak, beyanname verme dönemini izleyen ay içerisinde Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355’nci maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.