GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» Adlarına Sahte Kimlikle Mükellefiyet tesis edilenler hakkında yapılacak işlemler.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

    

 

 
SAYI  : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-2/160-2425                                                       11.03.2008*2265
KONU: Adlarına Sahte Kimlikle Mükellefyet
tesis edilenler hakkında yapılacak işlemler.
 
 
 
................................................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
 
            Dairenizin .................. vergi kimlik numarasında kayıtlı ................................................’nin ortağı ...................... tarafından Başkanlığımıza verilen ve bir örneği ilgi(a) yazımızla gönderilen .............................. tarihli dilekçede, ................... yılında kaybetmiş olduğu kimliğini bulan ........................... tarafından şirket ortağı yapıldığını iddia etmesi üzerine alınan ilgi(b) ve (c) yazılarınızdan;
 
            Adı geçen şirketin ........................................... adresinde 17.05.2005 tarihinden itibaren toptan kumaş alım satımı faaliyetine başladığı, şirket ortaklarının ........................ ( şirket müdürü ve %70 hisseli ortağı) ve ....................... (%30 hisseli ortağı) olduğu, söz konusu şirket hakkında düzenlenen vergi inceleme raporu doğrultusunda adı geçen şirketin bilinen adreslerinde yapılan yoklamalara istinaden 22.05.2006 tarihi itibariyle re’sen mükellefiyet kaydının kapatıldığı,
 
            Söz konusu şirketten alınamayan vergi alacağı için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nun ilgili hükümleri gereğince şirket hissedarı olarak ...................’un gayrimenkulüne haciz konulduğu, dairenizde adı geçenin kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığı yönünde herhangi bir bilgi ve belge olmadığı anlaşılmıştır.
 
            Bilindiği gibi, 2004/13 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinin (II.) bölümünde; başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyet olmadığı halde, münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla, mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilen ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği raporda belirtilen mükelleflerle ilgili yapılacak işlemler açıklanmıştır.
 
            Anılan iç genelgenin (I.) bölümünün “Mükellefiyet Kaydının Terkin Edileceği Tarihin Belirlenmesi” başlıklı (C)  ayrımının 2 nci maddesinde; “Mahkeme kararı, vergi inceleme raporu veya vergi daireleri tarafından resmi makamlarla yapılan yazışmalar sonucunda, sahte veya çalıntı ya da tahrif edilmiş nüfus cüzdanı ile bilgileri dışında adlarına mükellefiyet tesis ettirildiği tespit edilenlerin mükellefiyet kayıtları, tesis tarihi itibariyle terkin edilecektir.
 
            Sahte veya çalıntı yada tahrif edilmiş nüfus cüzdanı ile mükellefiyet tesis ettirenlerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi halinde, bunlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.”  hükmüne yer verilmiştir. 
 
            Diğer taraftan 2007/1 Seri Numaralı Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinin “A-Nüfus Cüzdanlarının Kaybolduğu veya Çalındığına İlişkin Olarak Alınan Dilekçe Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde,
 
            Gerçek kişilerin,nüfus cüzdanlarının kaybolduğunu veya çalındığını belirterek kaybettikleri yada çaldırdıkları nüfus cüzdanlarıyla vergi dairelerince mükellefiyet tesisi yapılmasının engellenmesini talep ettikleri dilekçeleri ile;
 
 
 
            Vergi mükellefiyetini terk edenler ile vergi mükellefiyeti bulunmayanların(Potansiyel vergi kimlik numarası bulunanlar dahil) herhangi bir vergi dairesine,
 
            Vergi mükellefiyeti bulunanların bağlı bulundukları vergi dairesine,
 
            müracaat etmeleri ve dilekçeleri ekinde,Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve nüfus cüzdanlarının  kaybedildiğine veya çalındığına dair gazete ilanını/emniyet birimlerince düzenlenmiş belgenin aslını ibraz etmeleri halinde; GİB/sicil İşlemleri/Gerçek Kişi/Kaybedilen Veya Çalınan Nüfus Cüzdanlarına İlişkin Bölüme dilekçe ile müracaatta bulunan gerçek kişinin,adı ve soyadı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgi girişi yapılacaktır.
             
            Sicil programı aracılığıyla MERNİS/Kimlik Paylaşım Sisteminden kişinin çalınan veya kaybolan nüfus cüzdan bilgileri sorgulanacak sorgu sonucu MERNİS’den gelen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,adı,soyadı,baba adı,anne adı,doğum yeri,doğum yılı bilgileri vergi dairesince kontrol edilip onaylandıktan sonra MERNİS’den gelen bilgileri ile nüfus cüzdanlarının kaybedildiğine veya çalındığına dair gazete ilanı/emniyet birimlerince düzenlenmiş belgenin tarih ve/veya sayısının bilgi girişi yapılacaktır.
           
            İşlemi biten dilekçe ve ekler; mükellefin bağlı olduğu vergi dairelerinde mükellefin tarh dosyasında, vergi mükellefiyetini terk edenler ile vergi mükellefiyeti bulunmayanların müracaat ettiği vergi dairelerinde ise açılacak klasörlerde tarih sırasına göre saklanacaktır”denilmektedir.
           
            Bu itibarla ........................... ile söz konusu şirketin durumunun 2004/13 Seri Nolu Uygulama İç Genelgesi’nin 1/C-2 bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.  Mahkeme kararı (mükellef tarafından ibraz edilmesi halinde),  vergi inceleme raporu veya daireniz tarafından resmi makamlarla (Nüfus Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı v.b.) yapılacak yazışmalar neticesinde mükellefiyetin sahte veya çalıntı  ya da tahrif edilmiş nüfus cüzdanı ile tesis ettirildiğinin  anlaşılması halinde, söz konusu İç Genelge’ye istinaden tesis tarihi itibariyle terkin edilebileceği tabiidir. 
           
            Bilgi edinilmesi ile gereğinin bu doğrultuda yapılarak sonucundan bilgi verilmesini  rica ederim.

 

                                                                                                                                                               

 

Başkan a.
Grup Müdür V.