SGK Duyuru - Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında (05.12.2023)      2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri (05.12.2023)      Bazı İllerde Mücbir Sebep Hali ve 7440 Sayılı Kanuna Göre Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (04.12.2023)      Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (30.11.2023)      Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirilmesi ve Banka Kartları ile Ödeme İmkânlarının Artırılması Amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (30.11.2023)      Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayımlandı (30.11.2023)      Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (29.11.2023)      Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı (29.11.2023)      Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun (29.11.2023)      KÜMİ FRS'nin Uygulama Kapsamına İlişkin Karar Ağacı (28.11.2023)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)
 


...» Vergi Barışı ile İlgili Açıklamalar (05.09.2022)

...» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının uygulanmasına yönelik 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararı hakkında açıklamalar… (15.07.2022)

...» BDDK 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararı hakkında açıklamalar (06.07.2022)

...» Finansman Gider Kısıtlaması hakkında açıklamalar (17.05.2021)

...» 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması (02.06.2020)

...» Binek Otomobil Giderleri Hakkında (13.12.2019)

...» Defter Tasdikleri Hakkında (21.12.2017)

 

  MUKTEZALAR
...» DÜĞÜN SALONLARINDA VERİLEN HİZMETLERDE KDV ORANI (05.08.2010)


...» Arsa Sahibine Verilen Daireler İçin Fatura Düzenlenmesi Hakkında.... (29.05.2009)


...» Madenlerde Uygulanacak Amortisman (29.05.2009)


...» Yevmiye Defterinin Tasdiksiz Yüzünün Kullanılıp Kullanılmayacağı Hakkında... (29.05.2009)


...» Tevkıifatın Ödenmemesi Halinde İndirim ve İade (29.05.2009)


...» Döviz Cinsi Sipariş Avansları (29.05.2009)


...» İndirilemeyen KDV’nin iadesinde YMM raporunda eksiklik olması ve karşıt incelemede asgari 10 fatura bilgisi. (29.05.2009)


...» Aynı dönem KDV beyannamesinde ihracat, ihraç kayıtlı ve indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisinin iadesinin talep edilmesi halinde, Yeminli Mali Müşavire sadece indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisi iadesine ilişkin tasdik raporu yazdırılıp yazdırılamayacağı. (29.05.2009)


...» Arsa Sahibine Kira Yardımı (29.05.2009)


...» Kamu Alacağında Şüpheli Alacak Durumu (29.05.2009)


...» İhracattan Elde Edilen Gelirin Ait Olduğu Dönem Hususunda... (29.05.2009)


...» Şirket üst düzey yöneticilerinin üye olduğu bazı kuruluşlara ödenen üyelik aidatlarının işverenden karşılanması halinde vergileme hk. (01.07.2008)


...» Arsa karşılığı teslim alınan dairelerin satılması halinde elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk. (01.07.2008)


...» Boşanma sonucu eşten mahkeme kararı ile alınan gayrimenkullerinin satışı halinde değer artış kazancının oluşup oluşmayacağı hk (01.07.2008)


...» Askerlik borçlanması ile eşe ait isteğe bağlı sigorta ödemelerinin ücretin safi tutarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirimi hk. (01.07.2008)


...» Serbest bölgede faaliyet gösteren şirkete verilen serbest meslek hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı hk. (01.07.2008)


...» Serbest bölgede elde edilen geçmiş yıl karlarının ortaklara dağıtımında tevkifat uygulaması hk. (01.07.2008)


...» Bankanın serbest bölgede bulunan şubesinde çalışan personelin ücret ödemesinin merkezden yapılması halinde gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hk. (01.07.2008)


...» İngiltere’de yerleşik bir firmaya “danışmanlık hizmeti verilmesi halinde, elde edilen kazancın ne şekilde vergilendirileceği hk (01.07.2008)


...» Yıllara sari inşaat ve onarım işinde işin başlama tarihinin ne olacağı hk. (01.07.2008)


...» Yatırım teşvik belgesi süresinin dolması halinde istisna uygulanıp,uygulanmayacağı Hk. (01.07.2008)


...» Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaya istisna uygulaması hk, (01.07.2008)


...» Yapım işi bünyesinde kiralık iş makinesi çalıştırılması, malzeme taşıttırılması, onarım ve hizmet alınması durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk. (01.07.2008)


...» Eşantiyon ve numune olarak verilen ürün bedellerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk, (01.07.2008)


...» Tevkifat yapılmaması gerekirken tevkifat yapılması hk, (01.07.2008)


...» Kur farklarında uygulanacak KDV hakkında (01.07.2008)


...» Mahsup talebi ile ilgili belgelerin eksik ibraz edilmesi nedeniyle YMM Raporu ibraz tarihine kadar gecikme zammı uygulanması hk. (01.07.2008)


...» Yurt dışında yerleşik grup firmasından alınan kredi üzerinden ödenen faizlerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk (01.07.2008)


...» Yurt dışı mukimi firmalardan Türkiye’deki kişi ve kurumlara gerekli kalite/standart belgesi temini ile verilen hizmetlerde vergileme hk. (01.07.2008)


...» Şirket aktifine kayıtlı arsa ve bina için 15 yıl süre ile tapu kütüğünde intifa hakkı tescil edilmesi karşılığı peşin olarak tahsil edilen bedelin hangi döneme ilişkin kurum kazancı olarak vergilendirileceği. (01.07.2008)


...» Serbest bölge faaliyetleri çerçevesinde elde edilen faiz ve repo gelirlerinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (01.07.2008)


...» Tam mükellef kurumun ortağı olduğu serbest bölge işleticisi firmadan elde ettiği iştirak kazançlarının kurumlar vergisine tabi olup olmayacağı hk. (01.07.2008)


...» Yurtdışında yapılan montaj işinden sağlanan kazançlarla ilgili olarak Türkiye’ye getirilen dövizin bozdurulmasının gerekip gerekmediği hk. (01.07.2008)


...» Yurt dışından alınan serbest meslek hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerin vergilendirilmesi hak. (01.07.2008)


...» Alt yüklenicilere (taşeronlara) yıllara sari inşaat işleri kapsamında yapılacak istihkak ödemelerinden ve malzeme temininden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk. (01.07.2008)


...» Şirketin Emniyet Müdürlüğüne aldığı aracın kazanç tespitinde indirime konu edilip edilemeyeceği hk (01.07.2008)


...» İş ortaklıklarının vergilendirilmesi hk. (01.07.2008)


...» Mal teslimleri ileriki tarihlerde yapılacak olan ön ödemeli kampanya satışlarında fatura düzeni hk. (01.07.2008)


...» Aynı günde aynı kişi ve kurumlara yapılacak işlemlerin tek bir işlem olarak kabulü hk. (01.07.2008)


...» Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan mükelleflerin posta yoluyla göndermeleri halinde tahakkuk girişlerinin yapılıp yapılmayacağı (01.07.2008)


...» Hem alış hem de satış yapılan müşterilerle 8.000.00 YTL üzerindeki tutarların mahsuplaştırma yapılıp yapılamayacağı hk (01.07.2008)


...» Sigorta bedelinin ödenmesinde fatura düzenleyip, düzenlemeyeceği ve KDV oranı hk. (01.07.2008)


...» İade edilen faturalarla ilgili yapılacak işlemler hk. (01.07.2008)


...» İflas eden bir şirketten olan alacağın şüpheli alacak olarak mı yoksa değersiz alacak olarak mı değerlendirileceği hk. (01.07.2008)


...» Sevk irsaliyesinin düzenlenme süresi hk. (01.07.2008)


...» Emlak Vergisi mükellefiyetinin intifa hakkına sahip olanlarca yerine getirilmesi hakkında (01.07.2008)


...» Nakit iade işlemi sırasında damga vergisi kesintisi yapılmayacağı hak. (01.07.2008)


...» Kendi elemanlarını taşımak için muhtelif kişilerden sözleşme karşılığı kiralanan araçlarda vergi levhası bulundurma ve tasdik zorunluluğu olup olmadığı hk. (18.06.2008)


...» Adlarına Sahte Kimlikle Mükellefiyet tesis edilenler hakkında yapılacak işlemler. (18.06.2008)