Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı (18.06.2018)      Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)      Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)      7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)      Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)      Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)      Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 YARGI KARARLARI
...» İlgili Dönem Beyannamesinin Verilmesi Sırasında 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28/A Maddesindeki İstisna Hükmünden Yararlanılabilmesi İçin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İbrazının Zorunlu Olduğunun Vergi Dairesince Davacıya Bildirilmesi Ve Bir Süre Verilmek Suretiyle Bu Eksiğin Tamamlatılması Gerektiği Hk.<

Dairesi
Karar Yılı
Karar No
Esas Yılı
Esas No
Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE
2005
592
2004
2268
11/04/2005
KARAR METNİ
İlgili Dönem Beyannamesinin Verilmesi Sırasında 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28/A Maddesindeki İstisna Hükmünden Yararlanılabilmesi İçin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu İbrazının Zorunlu Olduğunun Vergi Dairesince Davacıya Bildirilmesi Ve Bir Süre Verilmek Suretiyle Bu Eksiğin Tamamlatılması Gerektiği Hk.<
Temyiz Eden : ... Kırtasiye Mamülleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
Karşı Taraf : Tuna Vergi Dairesi Müdürlüğü/İSTANBUL
İstemin Özeti : Aktifinde kayıtlı gayrimenkulün satışından elde ettiği karı sermayesine ekleyen davacı adına yeminli mali müşavir tasdik raporunu zamanında ibraz etmemesi nedeniyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 28/a maddesindeki istisnadan yararlanamayacağı belirtilerek 1999 yılı için kurumlar vergisi salınmış, fon payı hesaplanmış, vergi ziyaı cezası kesilmiştir. İstanbul 3. Vergi Mahkemesi 16.7.2004 günlü ve E:2002/1907, K:2004/1133 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 227 nci maddesinde, bu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığının vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını yeminli mali müşavir tasdik raporu ibrazı şartına bağlayabileceği, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacaklarının öngörüldüğü, 25 sıra nolu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28/a maddesine göre yararlanılan istisna tutarının 20 milyar lirayı aşması halinde, bu haddi aşan istisnalara ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavire tasdik ettirilmesi zorunluluğu getirildiği, yeminli mali müşavir tasdik raporunu ibraz etmeyen davacının istisna hükmünden yararlandırılmaması suretiyle yapılan tarhiyatın yasal olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı şirket, yeminli mali müşavir tasdik raporunun davalı İdarece istenilmediğini, raporun sehven ibraz edilmediğini, bu nedenle yapılan tarhiyatın yasal olmadığını ileri sürmekte kararın bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi H.Gül Yılmaz'ın Düşüncesi : Uyuşmazlık, yasal süresi içerisinde verilen 1999 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yeminli mali müşavir tasdik raporunun ibraz edilmemesi nedeniyle davacının istisna hükmünden yararlandırılmaması sonucu yapılan tarhiyata karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na 4008 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 227 nci madde ile Maliye Bakanlığı, vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlandırılmasını yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmış, maddenin devamında tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacakları, ancak Bakanlığın tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkili olduğu öngörülmüştür.
Maddede tasdik raporlarının ne zaman ve ne şekilde ibraz edileceği yolunda bir hükme yer verilmemiş olup Vergi Dairesi İşlem Yönergesinin 44 üncü maddesi uyarınca elden verilen beyannamelerde beyanname ve eklerindeki bilgilerin, eksik olması halinde bu eksikliklerin beyannamenin alınması sırasında mükellefe tamamlattırılması öngörülmüştür. Olayda yeminli mali müşavir tasdik raporunun 27.9.1999 tarihinde düzenlendiği, vergi dairesine süresinde yanlışlıkla verilmediği anlaşılmakta olup, tasdik raporunun zamanında beyannameye eklenmediği neden gösterilerek kazançtan indirilen istisna tutarının kabul edilmemesinde ve davayı reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı A.Kemal Terlemezoğlu'nun Düşüncesi : Uyuşmazlıkta, işletmenin aktifinde iki yıldan uzun bir süre kayıtlı bulunan ve 1999 yılında satışı yapılan taşınmazın satış kazancının sermayeye eklenmesine ilişkin olarak yeminli mali müşavirlik raporu ibraz edilmediğinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 28/a maddesinde belirtilen istisna hakkından yararlandırılmaması suretiyle yapılan cezalı tarhiyatın kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden İstanbul 3. Vergi Mahkemesi kararının yükümlü şirket tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Davacı şirket, aktifinde kayıtlı taşınmazın satışından elde ettiği kazancı sermayesine ekleyerek vergisini hesaplamıştır.
Ancak uygulamaya ilişkin yeminli mali müşavirlik raporunun ibraz edilmediği görülmüştür.
Vergi Usul Kanununun mükerrer 227. ve 3568 sayılı Kanun ve bağlı Genel Tebliğleri uyarınca tasdik raporunun vergi dairesince isteneceği dikkate alındığında vergi idaresince beyanname ekinde raporun istenmesi ve ibraz edilmezse tasdike konu haktan yararlandırılmaması gerekmektedir.
Kaldı ki, yeminli mali müşavirlik tasdik raporunun 27.9.1999 tarih ve 1999-630/091 sayı ile tanzim olunduğu vergi idaresine süresinde sehven verilmediği anlaşılmakta olup tasdik raporunun zamanında beyannameye eklenmediği neden gösterilerek kazançtan indirilen istisna tutarının kabul edilmemesi olanaklı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz olunan vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık, 1999 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yeminli mali müşavir tasdik raporunun ibraz edilmemesi nedeniyle davacının 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 28/a maddesindeki istisna hükmünden yararlandırılmaması sonucu yapılan tarhiyata ilişkindir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununa 4008 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesiyle eklenen mükerrer 227 inci maddenin 2 nci bendinde, Maliye Bakanlığının vergi kanunlarında yeralan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu ve bu bende göre yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında, ibraz etmeyen mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacakları, ancak Maliye Bakanlığının tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatabileceği öngörülmüştür. Bu maddenin yürürlük tarihi 6.7.1994 olarak belirlenmiştir.
25 sıra nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nin 1.1.2 nci bölümünde A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin istisna ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 nci maddesi hükmüne göre yararlanılan istisna tutarının 20 milyar lirayı aşması halinde, bu haddi aşan istisnalara ilişkin işlemlerin yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi gerektiği öngörülmüştür.
Diğer yandan Vergi Dairesi İşlem Yönergesinin 44 üncü maddesi uyarınca elden verilen beyannamelerde beyanname ve eklerindeki bilgilerin, beyannameye bağlanması gerekli olan eklerin eksik olması halinde bu eksikliklerin beyannamenin alınması sırasında mükellefe tamamlattırılması öngörülmüştür. Bu durumda ilgili dönem beyannamesinin alınması sırasında 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28/a maddesindeki istisna hükmünden yararlanılabilmesi için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibrazının zorunlu olduğunun bildirilmesi ve bir süre verilmek suretiyle bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekmektedir.
Olayda, davacı şirket, aktifinde kayıtlı taşınmazı 20.9.1999 tarihinde satarak bu satıştan elde ettiği 90 milyar TL. karı aynı yıl sermayesine eklemiş, satış karının 20 milyar TL.yi aşması nedeniyle 25 sıra nolu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'ne uygun olarak 27.9.1999 tarihinde yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlenmiş, ancak vergi dairesine yanlışlıkla ibraz edilmemiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 227 nci maddesinde bu raporun ne zaman ve ne şekilde ibraz edileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği , sadece ibraz süresinin iki aya kadar uzatılabileceğinin ifade edildiği ve Vergi Dairesi İşlem Yönergesinin 44 üncü maddesinde beyanname ekindeki eksikliklerin tamamlatılması gerektiği dikkate alındığında vergi dairesince davacı beyanda bulunduğunda tasdik raporunun süre belirtilerek istenmesi ve ibraz edilmezse tasdike konu haktan yararlandırılmaması gerekmektedir. Bu itibarla aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, İstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 16.7.2004 günlü ve E:2002/1907, K:2004/1133 sayılı kararının bozulmasına 11.4.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.