Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (15.01.2021)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları (15.01.2021)      E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (15.01.2021)      Nakdi Ücretsiz İzin Desteği ve 7256 Sayılı Kanunla Gelen Desteklerin Tutarlarındaki Değişiklikler (14.01.2021)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3423) (13.01.2021)      Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil (12.01.2021)      SGK Genel Yazı: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları (12.01.2021)      Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (12.01.2021)      Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2021 (01.02.2021) Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir (11.01.2021)      Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (11.01.2021)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)
 


...» 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması (02.06.2020)

...» Binek Otomobil Giderleri Hakkında (13.12.2019)

...» Defter Tasdikleri Hakkında (21.12.2017)

...» 2017 Eylül Ekim Kasım Aralık ayı Net Asgari Ücret Farkının Ödenmesi (08.12.2017)

...» 11 nolu seri nolu KDV tebliği ile getirilen uygulama değişiklikleri hakkında (17.03.2017)

...» Asgari Ücretlinin Maaşında Meydana Gelen Düşüklüğü Tamamlama (31.10.2016)

...» E-Defter Uygulamasına İlişkin Açıklamalar (14.08.2015)

 

  SİRKÜLERİMİZ
Tarih: 02.06.2020

Sirkü No: 140-21

Sirkü Başlığı: 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması

Sirkü Açıklaması:

 

 

Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması;

27.05.2020 tarihli 311 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile binek otolarında gider ve amortisman ayırma işlemleri ile ilgili uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır. İlgili tebliğe ilişkin kısa bir  bilgilendirmeye  konu başlıkları ile aşağıda yer verilmektedir.

Kısıtlama uygulamasına “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya işletilmesi olan mükellefler” in, bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri tabi olmayacaktır.

Yazımızda verilen rakamlar, aksi  belirtilmedikçe 2020 yılı için belirlenen rakamlar olup, her yıl için yeni tutarlar Maliye Bakanlığınca belirlenerek ilan edilecektir.

1) Kiralama Yolu ile Kullanılan Binek Otolarında Kısıtlama Uygulaması;

a) Uzun Vadeli Kiralamalarda Kısıtlama uygulaması;

Kiralanan binek otomobillerinin aylık kira bedelinin Kdv hariç 5.500 TL’lik kısmı gider olarak dikkate alınacaktır.

Kira bedelinin 5.500 TL’yi aşan kısmı ve aşan kısma isabet eden Kdv’si kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınacaktır.

Finansal kiralama ile edinilen binek otomobillerinin aktife kayıt esnasında,   ana paranın tamamı ve ilk yıl için  ödenen faizler, 260.Haklar hesabında  aktifleştirildiğinden, bu aşamada gider kısıtlaması uygulaması yapılmayacaktır.

01.01.2020 tarihinden önce yapılan kiralamalarda, 2020 yılından itibaren her yıl için belirlenen tutar dikkate alınarak gider ve indirilebilir Kdv hesaplanacak, aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

b) Günlük Kiralamalarda Kısıtlama uygulaması;

Aylık olarak belirlenen kira bedelinin 1/30 ‘u günlük kira gideri olarak dikkate alınacaktır. 2020 için aylık olarak 5.500 TL belirlendiğinden, günlük tutar (5.500/30) 183,33 TL olarak dikkate alınacak, bunun aşan günlük kira ve buna isabet eden kdv, kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.

2) Binek otomobillerin ilk iktisabında ödenen Kdv ve Ötv’nin muhasebeleşmesinde gider kısıtlaması;

Binek otomobillerin ilk iktisabında ödenen Kdv ve Ötv, ihtiyari olarak giderleştirilir  veya otomobilin maliyetine ilave edilebilir. Eğer giderleştirme tercih edilirse, bu durumda 2020 yılında gider yazılacak ÖTV ve KDV’nin toplamı 140.000 TL’yi aşamayacaktır. Aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır.

3) Binek Otomobillerine ilişkin giderlerde gider kısıtlaması;

Binek otomobili ile ilgili yapılan giderlerin %70’i gider kaydı ve buna ilişkin Kdv’nin  indirimi mümkün olacak,   %30’luk kısma isabet eden gider ve Kdv, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Tamir, bakım, yakıt, sigorta,  alıma ilişkin kredi faizi, köprü/otoyol vb. geçiş ücreti, otopark ücreti gibi giderlerin %70’i gider olarak kabul edilecektir.

Binek otomobillere ait  Motorlu Taşıtlar Vergisi ise, Mtv Madde 14’e  göre zaten gider olarak kabul edilmemektedir.

Finansal kiralama yolu ile edinilen binek otomobillerinin, alım yılından sonraki faiz giderlerinin doğrudan gider yazılması tercihi kullanışmışsa, söz konusu faizin %70’i gider olarak kabul edilecektir.

2020 yılından önceki yıllarda iktisap edilen binek otomobillerine ilişkin olarak ödenmiş olan sigorta poliçesi, kredi faizi vb giderlerin 2020 ve sonraki yıllara ait olanlarının,  %70’i gider olarak dikkate alınacaktır.

4) Binek Otomobillerde Amortisman Gideri kısıtlaması;

Binek otomobillere ilişkin alımda ödenen Kdv ve Ötv’nin gider yazılması tercih edildiğinde, amortismana esas bedel 160.000 TL, Kdv ve Ötv’nin maliyete eklenmesi tercih edilmesi halinde ise 300.000 TL amortismana esas bedel  olarak dikkate alınacaktır. Belirlenen tutarı aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

5) 07.12.2019-31.12.2019 Tarihleri Arasında Satın Alınan Binek  Otolar İçin Kısıtlama Uygulaması;

Binek Otomobillerinde  gider kısıtlaması uygulamasını  düzenleyen 7194 sayılı yasa 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Yasada yer alan “Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır” hükmü gereği 07.12.2019 tarihi ile 31.12.2019 tarihleri arasında  satın alınmış olan binek otomobilleri için 2019 yılında geçerli olan tutarlar dikkate alınacaktır. Buna göre, Kdv ve Ötv 2019 yılında doğrudan gider olarak kaydedilmiş ise, 2020 yılında Amortismana esas değer olarak 135.000 TL, Kdv ve Ötv 2019 yılında otomobilin maliyetine eklenmiş ise, amortismana esas bedel 250.000 TL olarak dikkate alınacaktır. Bu şekilde 07.12.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında satın alınan binek otomobillerinden, 2020 yılı için esas alınacak amortismana esas bedel, 2019 yılı için belirlenen tutar olacaktır.

Öte yandan,  07.12.-31.12.209  tarihleri arasında satın alınmış olan binek otomobilleri üzerinden 2019 yılı amortisman işlemlerinde her hangi bir kısıtlama olmayacak,  eskiden olduğu şekilde herhangi bir kısıtlama olmaksızın amortisman hesaplanıp gider kaydedilecektir.